logo

Phòng Quản lý thương mại

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Quản lý thương mại

Tham mưu cho Giám đốc Sở quản lý nhà nước về thương mại nội địa.

1. Thương mại nội địa

- Tham mưu về quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách, chương trình, đề án,… và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt, gồm các loại hình: chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, hệ thống các cửa hàng, hợp tác xã thương mại dịch vụ, hệ thống đại lý thương mại, nhượng quyền thương mại, xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng và các loại hình thương mại khác theo yêu cầu của Bộ Công Thương và tình hình thực tế tại địa phương;

- Hướng dẫn, quản lý hoạt động thương mại, gồm: xúc tiến đầu tư phát triển hạ tầng thương mại theo quy hoạch, phát triển chợ nông thôn, đôn đốc huyện, thị xã, thành phố giải tỏa các điểm mua bán tự phát, ổn định trật tự kinh doanh theo hướng văn minh thương mại;

- Thẩm định hồ sơ, thủ tục cấp mới, thu, đổi các loại giấy phép kinh doanh đối với mặt hàng hạn chế kinh doanh: bán buôn rượu, bán buôn thuốc lá; giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với mặt hàng kinh doanh có điều kiện: xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng; ban hành văn bản phân hạng siêu thị, trung tâm thương mại; chủ trì, phối hợp thẩm định hồ sơ thiết kế công trình xây dựng thương mại như: chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, xăng dầu, kho hàng hóa theo thẩm quyền quy định; báo cáo tình hình và đề xuất giải pháp các vấn đề liên quan đến các loại hình hoạt động kinh doanh nói trên;

- Tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích mở rộng mạng lưới kinh doanh, phát triển các tổ chức liên kết lưu thông hàng hoá, kết nối cung cầu, hình thành các kênh lưu thông hàng hoá ổn định từ sản xuất đến tiêu dùng trên địa bàn tỉnh;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhằm bảo đảm cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu, bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu và sách, tập, dụng cụ học sinh nhằm thúc đẩy thị trường nội địa phát triển;

- Tổng hợp các thông tin thị trường trên địa bàn tỉnh về tổng mức lưu chuyển hàng hoá, tổng cung, tổng cầu, mức dự trữ lưu thông của các mặt hàng thiết yếu. Đề xuất với cấp có thẩm quyền giải pháp điều tiết lưu thông hàng hóa trong từng thời kỳ;

2. Xúc tiến thương mại nội địa: thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động xúc tiến thương mại. Gồm:

- Quản lý hoạt động xúc tiến thương mại của các doanh nghiệp, gồm: xác nhận thông báo thực hiện khuyến mại; xác nhận đăng ký thực hiện, sửa đổi bổ sung chương trình khuyến mại; xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại; xác nhận đăng ký tổ chức hội nghị, hội thảo giới thiệu sản phẩm và giám sát việc thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại nêu trên;

- Phối hợp Trung tâm Xúc tiến thương mại thực hiện các vấn đề liên quan đến hoạt động xúc tiến thương mại tại địa phương (thực hiện các Chương trình kết nối cung cầu, đưa hàng Việt về nông thôn, Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt…) theo quy định của pháp luật;

3. Về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng: Phối hợp cơ quan liên quan thực hiện công tác quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Cụ thể:

- Xây dựng Đề án, Chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện các văn bản quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

- Hướng dẫn, xác nhận hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung tại địa phương theo quy định của pháp luật bảo vệ người tiêu dùng;

4. Nhiệm vụ khác: tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực An toàn giao thông, phòng chống lụt bão…

.