logo

Phòng Quản lý thương mại

Tham mưu cho Giám đốc Sở quản lý nhà nước về thương mại và hội nhập kinh tế quốc tế.

1. Thương mại nội địa

- Tham mưu về quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách, chương trình, đề án,… và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt, gồm các loại hình: chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, hệ thống các cửa hàng, hợp tác xã thương mại dịch vụ, hệ thống đại lý thương mại, nhượng quyền thương mại, xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng và các loại hình thương mại khác theo yêu cầu của Bộ Công Thương và tình hình thực tế tại địa phương;

- Hướng dẫn, quản lý hoạt động thương mại, gồm: xúc tiến đầu tư phát triển hạ tầng thương mại theo quy hoạch, phát triển chợ nông thôn, đôn đốc huyện, thị xã, thành phố giải tỏa các điểm mua bán tự phát, ổn định trật tự kinh doanh theo hướng văn minh thương mại, vệ sinh an toàn thực phẩm trong kinh doanh, an toàn phòng chống cháy nổ… (thuộc lĩnh vực thương mại);

- Thẩm định hồ sơ, thủ tục cấp mới, thu, đổi các loại giấy phép kinh doanh đối với mặt hàng hạn chế kinh doanh: bán buôn rượu, bán buôn thuốc lá; giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với mặt hàng kinh doanh có điều kiện: xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng; giấy phép thành lập Văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài tại Bình Dương; giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong kinh doanh; xác nhận đăng ký dấu nghiệp vụ giám định, ban hành văn bản phân hạng siêu thị, trung tâm thương mại; chủ trì, phối hợp thẩm định hồ sơ thiết kế công trình xây dựng thương mại như: chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, xăng dầu, kho hàng hóa theo thẩm quyền quy định; báo cáo tình hình và đề xuất giải pháp các vấn đề liên quan đến các loại hình hoạt động kinh doanh nói trên;

- Tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích mở rộng mạng lưới kinh doanh, phát triển các tổ chức liên kết lưu thông hàng hoá, kết nối cung cầu, hình thành các kênh lưu thông hàng hoá ổn định từ sản xuất đến tiêu dùng trên địa bàn tỉnh;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhằm bảo đảm cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu, bảo đảm chất lượng và an toàn thực phẩm, bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu và sách, tập, dụng cụ học sinh nhằm thúc đẩy thị trường nội địa phát triển;

- Tổng hợp các thông tin thị trường trên địa bàn tỉnh về tổng mức lưu chuyển hàng hoá, tổng cung, tổng cầu, mức dự trữ lưu thông của các mặt hàng thiết yếu. Đề xuất với cấp có thẩm quyền giải pháp điều tiết lưu thông hàng hóa trong từng thời kỳ;

- Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực thương mại đối với các Phòng Kinh tế thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.

2. Về xuất nhập khẩu

- Tổ chức thực hiện các chính sách, kế hoạch, chương trình, đề án phát triển và đẩy mạnh xuất khẩu hàng hoá; phát triển dịch vụ Logistics trên địa bàn tỉnh;

- Quản lý hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá của các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, gồm: xác nhận bản cam kết nhập khẩu thép phục vụ sản xuất, gia công; xét duyệt hồ sơ xác nhận danh hiệu doanh nghiệp xuất khẩu có uy tín trên địa bàn tỉnh; kiểm tra năng lực sản xuất xuất khẩu của các doanh nghiệp dệt may trên địa bàn theo quy định; phối hợp quản lý hoạt động của Hội, Hiệp hội liên quan đến lĩnh vực xuất nhập khẩu;

- Tham gia Tổ công tác nắm tình hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương khảo sát tình hình hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp; tham mưu đề xuất giải quyết những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, hiệp hội xuất khẩu; tổng hợp, phân tích, đánh giá và dự báo tình hình xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh;

- Tổng hợp, báo cáo tình hình hoạt động xuất nhập của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, kiến nghị với Bộ Công Thương và UBND tỉnh giải quyết những vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp về hoạt động xuất nhập khẩu.

3. Thương mại điện tử

- Thực hiện các nội dung quản lý nhà nước về thương mại điện tử theo quy định của Bộ Công Thương và địa phương tỉnh.

4. Xúc tiến thương mại

Quản lý nhà nước về hoạt động xúc tiến thương mại, gồm:

- Quản lý hoạt động xúc tiến thương mại của các doanh nghiệp, gồm: xác nhận thông báo thực hiện khuyến mại; xác nhận đăng ký thực hiện, sửa đổi bổ sung chương trình khuyến mại; xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại; xác nhận đăng ký tổ chức hội nghị, hội thảo giới thiệu sản phẩm và giám sát việc thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại nêu trên;

- Phối hợp Trung tâm xúc tiến thương mại thực hiện các vấn đề liên quan đến hoạt động xúc tiến thương mại tại địa phương theo quy định của pháp luật;

5. Về cạnh tranh, chống bán phá giá và chống trợ cấp

 - Hướng dẫn tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về cạnh tranh,  chống bán phá giá; chống trợ cấp và tự vệ trên địa bàn tỉnh; bảo đảm môi trường cạnh tranh lành mạnh trên địa bàn tỉnh. Đề xuất với các cơ quan có liên quan sửa đổi bổ sung các quy định, những văn bản đã ban hành không phù hợp với pháp luật cạnh tranh, chống bán phá giá, trợ cấp và tự vệ;

 - Phối hợp Cục Quản lý cạnh tranh hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn đối phó với các vụ kiện chống bán phá giá, chống trợ cấp (nếu có);

- Quản lý các hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật; xác nhận thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn của doanh nghiệp bán hàng đa cấp;

- Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

6. Về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

-  Phối hợp cơ quan liên quan thực hiện công tác quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, gồm, dự thảo và phối hợp tổ chức thực hiện các văn bản quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

- Hướng dẫn, xác nhận hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung tại địa phương theo quy định của pháp luật bảo vệ người tiêu dùng;

- Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

 7. Về hội nhập kinh tế quốc tế

 - Phối hợp tham mưu cho Ban chỉ đạo Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh xây chương trình hội nhập kinh tế quốc tế của Tỉnh cho từng giai đoạn;

 - Triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch, biện pháp cụ thể về hội nhập kinh tế quốc tế do Ban chỉ đạo Hội nhập kinh tế quốc tế phân công;

- Thực hiện các công tác có liên quan về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công thương theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

8. Nhiệm vụ khác

- Tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực An toàn giao thông, phòng chống lụt bão…

- Một số nhiệm vụ đột xuất khác do lãnh đạo phân công.

.