logo

Phòng Quản lý Năng lượng

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Quản lý Năng lượng

Tham mưu Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về điện lực và năng lượng, thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

1. Quản lý về điện lực

- Phối hợp phòng Kế hoạch – Tài chính, các đơn vị liên quan xây dựng quy hoạch phát triển điện lực tỉnh để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Bộ Công Thương thẩm định phê duyệt; tổ chức thực hiện sau khi quy hoạch được phê duyệt.

- Tổ chức triển khai thực hiện phương án giá điện trên địa bàn tỉnh sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Phối hợp với Thanh tra chuyên ngành điện lực thực hiện chức năng thanh, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành quy định của nhà nước về lĩnh vực hoạt động điện lực và kiến nghị các biện pháp xử lý đối với các vi phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực hoạt động điện lực trên địa bàn.

- Tham mưu cho Lãnh đạo Sở Công Thương cấp và thu hồi giấy phép hoạt đông điện lực theo quy định và kiểm tra việc thực hiện nội dung giấy phép.

- Tham gia góp ý kiến chuyên ngành các công trình điện; Tham gia thẩm định dự án, thiết kế cơ sở các dự án đầu tư công trình điện; Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công các công trình điện theo quy định.

-Theo dõi, kiểm tra, đề xuất xử lý việc thực hiện các quy định về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh.

- Tham gia điều tra các sự cố, tai nạn điện trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh và tai nạn về điện trong nhân dân.

- Tổng hợp, báo cáo theo định kỳ, đột xuất tình hình an toàn điện và tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh theo quy định.

2. Quản lý về năng lượng

- Xây dựng chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, chương trình phát triển năng lượng mới, năng lượng tái tạo cho từng giai đoạn; tổ chức quản lý, theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện;

- Phối hợp với các đơn vị liên quan để kiểm tra, rà soát, lập danh sách doanh nghiệp trọng điểm;

- Kiểm tra, đánh giá, tổng hợp thông tin của các báo cáo và kế hoạch sử dụng năng lượng của cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm.

3. Về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: Tham mưu phổ biến, hướng dẫn phát triển và quản lý nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

.