logo

Phòng Quản lý công nghiệp

Tham mưu Giám đốc Sở thưc hiện quản lý nhà nước về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và khuyến công.

1. Về tiểu thủ công nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện chương trình, đề án, cơ chế, chính sách, kế hoạch phát triển các doanh nghiệp công nghiệp vừa và nhỏ, tổ chức kinh tế tập thể trên địa bàn (bao gồm cả các ngành nghề, làng nghề nông thôn, các hợp tác xã thuộc lĩnh vực công thương);

- Quản lý, theo dõi, khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, hoạt động trong lĩnh vực công thương trên địa bàn tỉnh;

- Phối hợp với các Sở, ngành chức năng hướng dẫn các quy định của Nhà nước về tiêu chuẩn, quy phạm, định mức kinh tế - kỹ thuật, chất lượng sản phẩm công nghiệp, an toàn vệ sinh thực phẩm trong khâu sản xuất;

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành chức năng hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về các hoạt động của Hiệp hội ngành hàng và tổ chức phi Chính phủ thuộc lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo qui định của pháp luật;

- Hướng dẫn phát triển kinh tế tập thể, mô hình tổ chức và hoạt động của hợp tác xã công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp;

- Thu thập thông tin, phân tích, đánh giá sự phát triển của Ngành. Tổ chức nắm thông tin, thông tin phản hồi từ doanh nghiệp để phản ánh những khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đề xuất, tham mưu Giám đốc Sở các biện pháp khắc phục, hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp.

2. Về quản lý nhà nước về hoạt động khuyến công

- Chủ trì, tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với hoạt động khuyến công;

- Triển khai chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công tại địa phương đối với các hoạt động thực hiện bằng nguồn kinh phí khuyến công quốc gia và khuyến công địa phương;

- Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân triển khai thực hiện đề án khuyến công tại địa phương; đào tạo, bồi dưỡng, giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động khuyến công địa phương theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo và cung cấp thông tin, tài liệu liên quan; kiểm tra, đánh giá, theo dõi, giám sát việc thực hiện đề án, kế hoạch, chương trình khuyến công trên địa bàn tỉnh.

3. Về cơ khí, luyện kim (công nghiệp nặng)

- Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển ngành cơ khí, ngành luyện kim, phát triển các sản phẩm cơ khí, cơ - điện tử trọng điểm, các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, kết hợp kỹ thuật cơ khí, tự động hóa, điện tử công nghiệp trên địa bàn tỉnh;

- Thẩm định hồ sơ và cấp thông báo tiếp nhận bản đăng ký công bố hợp quy đối với thép (trừ thép làm cốt bê tông).

4. Về công nghiệp hỗ trợ

- Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh.

5. Về an toàn thực phẩm (trong sản xuất), công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác (công nghiệp nhẹ)

- Tổ chức thực hiện quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (trong sản xuất) trong phạm vi, lĩnh vực được phân công;

- Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển ngành sau khi được phê duyệt, gồm: Dệt - may, da - giầy, giấy, sành sứ, thủy tinh, nhựa, rượu, bia, nước giải khát, sản phẩm sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến bột, tinh bột, bánh, mứt, kẹo, bao bì chứa đựng và các sản phẩm khác;

- Thẩm định hồ sơ và cấp giấy phép sản xuất rượu công nghiệp cho dự án có quy mô dưới 3 triệu lít/năm, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá, cấp giấy chứng nhận cơ sở sản xuất đủ điều kiện an toàn thực phẩm, cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm, cấp giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương.

6. Về cụm công nghiệp

- Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh;

- Chủ trì xây dựng quy hoạch, kế hoạch, cơ chế chính sách phát triển cụm công nghiệp và tổ chức thực hiện sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

- Thẩm định hồ sơ thành lập, mở rộng cụm công nghiệp; tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp và các dự án đầu tư xây dựng công trình trong cụm công nghiệp theo quy định của pháp luật;

- Triển khai thực hiện cơ chế, chính sách ưu đãi thu hút đầu tư, xuất nhập khẩu, thuế, tài chính, lao động và xây dựng hạ tầng kỹ thuật, giải phóng mặt bằng, di chuyển cơ sở sản xuất, xây dựng mới cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh;

- Theo dõi, kiểm tra, đánh giá và tổng hợp, báo cáo tình hình quy hoạch, đầu tư xây dựng hạ tầng và hoạt động của cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh;

- Chủ động nắm tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư cụm công nghiệp trong Tỉnh; kịp thời phản ánh những khó khăn vướng mắc và tham mưu, đề xuất Giám đốc Sở các biện pháp khắc phục, hỗ trợ.

7. Về quản lý nhà nước về các hội, hiệp hội ngành hàng

- Quản lý, theo dõi, khuyến khích, hỗ trợ các hội, hiệp hội và các tổ chức phi chính phủ thuộc phạm vi quản lý của Sở trên địa bàn tỉnh;

- Tham mưu giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động các hội, hiệp hội ngành hàng.

.