logo

Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường

Tham mưu Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực liên quan đến kỹ thuật an toàn và môi trường ngành công thương trên địa bàn tỉnh. Cụ thể:

1. Về quản lý hóa chất công nghiệp, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón vô cơ, trạm nạp, trạm cấp LPG

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan trong công tác xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch và chính sách phát triển;

- Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện các quy định về an toàn trong quá trình hoạt động;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ cho người lao động theo quy định của pháp luật;

- Thẩm định cấp mới, cấp lại và thu hồi giấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn trạm nạp, trạm cấp LPG; giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp;

- Tiếp nhận hồ sơ khai báo và cấp giấy xác nhận khai báo hóa chất đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất hóa chất thuộc danh mục hóa chất phải khai báo trên địa bàn tỉnh; đăng ký sử dụng hóa chất nguy hiểm sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp;

- Chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức xác nhận biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất của doanh nghiệp hoạt động hóa chất ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

2. Về quản lý dự án đầu tư xây dựng, chất lượng các công trình chuyên ngành

Chủ trì, phối hợp trong công tác thẩm định thiết kế các dự án đầu tư xây dựng, chất lượng công trình: Hóa chất công nghiệp, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón vô cơ, trạm nạp, trạm cấp LPG thuộc ngành công thương quản lý trên địa bàn tỉnh theo phân cấp.

3. Quản lý công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng và sản xuất xi măng):

- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tổ chức thực hiện quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản sau khi được phê duyệt theo thẩm quyền;

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật, công nghệ, an toàn vệ sinh trong khai thác mỏ và chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

4. Bảo vệ môi trường ngành công thương

- Chủ trì triển khai thực hiện các nội dung quản lý về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực công thương theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện quy hoạch và các chính sách phát triển ngành công nghiệp môi trường;

- Đầu mối của Sở trong công tác phối hợp bảo vệ môi trường với các cơ quan có liên quan.

5. Quản lý an toàn máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật an toàn ngành công thương

Tiếp nhận bản đăng ký công bố hợp quy và phối hợp với các Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 theo quy định tại Thông tư 41/2015/TT-BCT ngày 24/11/2015 của Bộ Công Thương quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.

6. Công tác quản lý an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ ngành công thương:

- Chủ trì trong công tác triển khai, tổ chức thực hiện quản lý an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ theo lĩnh vực quản lý Nhà nước của Phòng;

- Đầu mối của Sở trong thực hiện báo cáo cho cấp trên và các cơ quan có liên quan.

7. Phối hợp với Thanh tra Sở và các cơ quan có liên quan trong kiểm tra, xử lý các vi phạm pháp luật về Quản lý hóa chất công nghiệp, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón vô cơ, trạm nạp, trạm cấp LPG; quản lý dự án đầu tư xây dựng, chất lượng các công trình chuyên ngành; quản lý an toàn máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật an toàn ngành công thương; bảo vệ môi trường ngành công thương; công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng và sản xuất xi măng) và an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ ngành công thương.

.