logo

Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp

Tham mưu Giám đốc Sở thực hiện công tác quy hoạch kế hoạch, cơ chế chính sách, tài chính, thông tin báo cáo tổng hợp và các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

1. Công tác quy hoạch, kế hoạchcơ chế, chính sách

- Tham mưu phối hợp lập, triển khai thực hiện các quy hoạch, đề án, chương trình, kế hoạch, chính sách của ngành;

-  Xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động của Ngành nhằm triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình của Đảng và Nhà nước;

-  Nghiên cứu, đề xuất những cơ chế, chính sách ưu đãi, các chương trình, dự án để kêu gọi đầu tư nhằm phát triển ngành công thương;

- Tham gia góp ý các quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng của các ngành, địa phương và các quy hoạch khác liên quan đến quy hoạch phát triển ngành công thương;

- Phối hợp các phòng chuyên môn của Sở xử lý đồng bộ các yêu cầu chung của ngành về công tác quy hoạch, kế hoạch.

2. Công tác quản lý tài chính

- Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính được giao theo quy định;

- Phân bổ, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trực thuộc và Văn phòng Sở xây dựng dự toán thu, chi ngân sách hàng năm và tổng hợp dự toán thu chi ngân sách trong toàn ngành trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Tổng hợp, đề xuất xử lý những khó khăn, vướng mắc về tài chính; Kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở quản lý theo quy định của pháp luật;

- Kiểm tra báo cáo quyết toán kinh phí hành chính, sự nghiệp của các đơn vị thuộc Sở; tổng hợp báo cáo quyết toán kinh phí hành chính, sự nghiệp hàng năm của ngành gửi Sở Tài chính thẩm tra;

- Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trong việc mua sắm, quản lý, sử dụng, nhượng bán, thanh lý tài sản mua sắm tài sản công theo phân cấp;

- Góp ý các chế độ, chính sách, tiêu chuẩn, định mức liên quan đến lĩnh vực tài chính theo đề nghị của các cấp, các ngành (nếu có). Tổ chức thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan.

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở quản lý theo quy định của pháp luật

3. Công tác thông tin, báo cáo, tổng hợp

- Báo cáo tình hình hoạt động ngành công thương theo định kỳ hàng tháng, quý, năm;

- Phối hợp với phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc chuẩn bị nội dung Ban Giám đốc Sở dự họp HĐND,UBND tỉnh, Bộ Công Thương định kỳ hoặc trả lời cử tri khi được phân công;

- Xây dựng báo cáo các cuộc họp hội ý Ban Giám đốc Sở, giao ban, sơ - tổng kết của Sở;

- Xây dựng chương trình công tác Sở hàng tháng, năm;

- Xây dựng cơ sở dữ liệu, cung cấp thông tin về hoạt động của Ngành;

- Nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực Công thương trên địa bàn huyện, thị, thành phố.

- Tổng hợp thông tin, báo cáo định kỳ sáu tháng một lần hoặc đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Công thương.

.