logo

Thông tin liên hệ

Thông tin liên hệ của cán bộ công chức, viên chức của các phòng ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc của Sở Công Thương

STT

HỌ VÀ TÊN

SỐ ĐIỆN THOẠI CƠ QUAN

I. BAN GIÁM ĐỐC

1

GIÁM ĐỐC - ÔNG NGUYỄN VĂN DÀNH

 

2

PGĐ - ÔNG HỒ VĂN BÌNH

 

3

PGĐ – BÀ NGUYỄN THANH HÀ

II. VĂN PHÒNG SỞ  -  ĐT: 0274 3 822 563.  FAX: 0274 3 811 172 

1

CVP. ĐOÀN KIM BÌNH

 

2

PCVP. ĐỖ CẨM TÚ

 

3

PCVP. TRẦN CÔNG DANH

 

4

CV NGUYỄN NGỌC DƯƠNG

 

5

CV NGUYỄN NHỰT TRƯỜNG

 

6

CV PHẠM THANH VÂN

7

CV TỪ LONG QUÂN

 

8

CV NGUYỄN MINH TRÍ

 

9

CV VÕ THANH HẢI

 

10

TX TRẦN VĂN NGỌC

 

III. THANH TRA SỞ   - ĐT: 0274 3 828 350 

1

CTT. LÊ KHẮC THỜI

 

2

PCTT.CAO THANH HẢI

 

3

TTV LÂM HOÀNG ĐẠT

 

4

TTV NGUYỄN ANH NGỌC

 

IV. PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH - TỔNG HỢP         ĐT: 0274 3 828 349

1

TP. NGUYỄN TRƯỜNG THI  

2

PTP.ĐINH THỊ KIM CÚC

 

3

PTP.HUỲNH TUẤN HOÀNG

 
4

KTT HỒ QUỐC SỸ

 

5

CV NGUYỄN THỊ ĐÀO

 

6

CV NGUYỄN NGỌC HƯNG THẢO

 

7

CV BÙI THỊ DIỆU HẰNG

 

V. PHÒNG QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG VÀ KỸ THUẬT AN TOÀN – ĐT: 0274 3 811 801   

1

TP.PHAN HỒNG VIỆT

 

2

PTP.TRỊNH HỮU THUẬN

 

3

PTP. TRẦN TRUNG HIẾU

 

4

CV NGÔ THỊ HỒNG TÚ

 

5

CV HUỲNH VIỆT VŨ

 

6

CV NGUYỄN HUỲNH TRỌNG

 
7

CV NGUYỄN THANH LONG

 

VI. PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP   - ĐT: 3 828 348

1

TP. NGUYỄN VĂN QUANG

 

2

PTP. ĐẶNG HÒA PHONG

 

3

CV TRẦN ĐẠI DƯƠNG

 

4

CV NGUYỄN ANH THƯ

 

5

CV NGUYỄN QUỐC CƯỜNG

 
6

CV NGUYỄN HOÀNG QUẾ TRÂM

 

VII. PHÒNG QUẢN LÝ THƯƠNG MẠI  - ĐT: 3 820 767 

1

TP. TRƯƠNG THANH NHÀN

 

2

PTP.TRẦN THẾ PHƯƠNG

 

3

CV NGUYỄN NGỌC THẠCH

 

4

CV LÊ THỊ THANH TÂM

 

5

CV NGUYỄN DƯƠNG PHƯƠNG ĐÀI

 

6

CV LÊ NGUYÊN TRÂN

 

IX. TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP

1

PGĐ. PHAN THỊ KHÁNH DUYÊN

 

2

PGĐ. PHẠM THANH DŨNG

 

.

Các bài viết đã đăng