logo

Thông tin liên hệ

Thông tin liên hệ của cán bộ công chức, viên chức của các phòng ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc của Sở Công Thương

STT

HỌ VÀ TÊN

SỐ ĐIỆN THOẠI CƠ QUAN

I. BAN LÃNH ĐẠO

1

GIÁM ĐỐC - Ô. NGUYỄN VĂN DÀNH

3 822 601

2

PGĐ - Ô.HỒ VĂN BÌNH

3 829 469

3

PGĐ – B. NGUYỄN THANH HÀ

3 827 335

II. VĂN PHÒNG SỞ  -  ĐT: 3 822 563.  FAX:  3 811 172 

1

CVP. ĐOÀN KIM BÌNH

 

2

PCVP. ĐỖ CẨM TÚ

 

3

TRẦN VĂN NGỌC

 

4

NGUYỄN HUỲNH TRỌNG

 

5

NGUYỄN NGỌC DƯƠNG

 

6

BÙI THỊ DIỆU HẰNG

3 500 300

7

NGUYỄN HOÀNG QuẾ TRÂM

3 822 563

8

TỪ LONG QUÂN

 

9

NGUYỄN MINH TRÍ

 

III. THANH TRA SỞ   - ĐT:3 828 350 

1

CTT. LÊ KHẮC THỜI

 

2

PCTT.CAO THANH HẢI

 

3

LÂM HOÀNG ĐẠT

 

4

NGUYỄN ANH NGỌC

 

IV. PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH         ĐT: 3 828 349

1

TP. VÕ THANH HẢI

 

2

PP.ĐINH THỊ KIM CÚC

 

3

HỒ QUỐC SỸ

 

4

NGUYỄN THỊ NGỌC GIÀU

 

5

NGUYỄN QUỐC CƯỜNG

 

6

NGUYỄN NGỌC HƯNG THẢO

 

V. PHÒNG KỸ THUẬT AN TOÀN - MÔI TRƯỜNG – ĐT: 3 811 801   

1

TP.PHAN HỒNG VIỆT

 

2

PP.TRỊNH HỮU THUẬN

 

3

NGÔ THỊ HỒNG TÚ

 

4

HUỲNH VIỆT VŨ

 

VI. PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP   - ĐT: 3 828 348

1

TP. NGUYỄN VĂN QUANG

 

2

PP. ĐẶNG HÒA PHONG

 

3

TRẦN ĐẠI DƯƠNG

 

4

NGUYỄN ANH THƯ

 

VII. PHÒNG QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG 

1

PP. TRẦN TRUNG HIẾU

 

2

PP. TRẦN CÔNG DANH

 

3

NGUYỄN THANH LONG

 

4

PHAN THANH NAM

 

VIII. PHÒNG QUẢN LÝ THƯƠNG MẠI  - ĐT: 3 820 767 

1

TP. TRƯƠNG THANH NHÀN

 

2

PP.TRẦN THẾ PHƯƠNG

 

4

NGUYỄN NGỌC THẠCH

 

5

LÊ THỊ THANH TÂM

 

6

NGUYỄN DƯƠNG PHƯƠNG ĐÀI

 

IX. PHÒNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐT: 3 826597

1

TP. NGUYỄN TRƯỜNG THI

 

2

PP.HUỲNH TUẤN HOÀNG

 

3

LÊ NGUYÊN TRÂN

 

IX. TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG & TVPTCN  - ĐT: 3 813 122 .FAX: 3 813 121

1

GĐ. PHAN THỊ KHÁNH DUYÊN

 

2

PGĐ.NGUYỄN THÚY HẰNG

 

3

PGĐ.PHAN VĂN CÔNG

 

X. TRUNG TÂM  XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI -  ĐT: 3 898 288 - 3 898 287      FAX: 3 898 286

1

GĐ. PHẠM THANH DŨNG

3 813 122

2

PGĐ.NGUYỄN THANH MỸ

 

XI. CHI CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG  

1

CCT. TRẦN VĂN TÙNG

3 813 870

2

CCP. NGUYỄN THÀNH DANH

 

3

CCP. LÊ THỊ NGỌC THANH

3 813 748

.

Các bài viết đã đăng