logo

Thông tin liên hệ

Thông tin liên hệ của cán bộ công chức, viên chức của các phòng ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc của Sở Công Thương

STT

HỌ VÀ TÊN

SỐ ĐIỆN THOẠI CƠ QUAN

I. BAN GIÁM ĐỐC

1

GIÁM ĐỐC - ÔNG NGUYỄN VĂN DÀNH

0274 3 822 601

2

PGĐ - ÔNG HỒ VĂN BÌNH

0274 3 829 469

3

PGĐ – BÀ NGUYỄN THANH HÀ

0274 3 827 335

II. VĂN PHÒNG SỞ  -  ĐT: 0274 3 822 563.  FAX: 0274 3 811 172 

1

CVP. ĐOÀN KIM BÌNH

 

2

PCVP. ĐỖ CẨM TÚ

 

3

CV NGUYỄN HUỲNH TRỌNG

 

4

CV NGUYỄN NGỌC DƯƠNG

 

5

CV NGUYỄN NHỰT TRƯỜNG

 

6

CV PHẠM THANH VÂN

7

CV TỪ LONG QUÂN

 

8

CV NGUYỄN MINH TRÍ

 

9

CV VÕ THANH HẢI

 

10

TX TRẦN VĂN NGỌC

 

III. THANH TRA SỞ   - ĐT: 0274 3 828 350 

1

CTT. LÊ KHẮC THỜI

 

2

PCTT.CAO THANH HẢI

 

3

TTV LÂM HOÀNG ĐẠT

 

4

TTV NGUYỄN ANH NGỌC

 

IV. PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH - TỔNG HỢP         ĐT: 0274 3 828 349

1

PTP.ĐINH THỊ KIM CÚC

 

2

PTP.HUỲNH TUẤN HOÀNG

 
3

KTT HỒ QUỐC SỸ

 

4

CV NGUYỄN THỊ NGỌC GIÀU

 

5

CV NGUYỄN THỊ ĐÀO

 

6

CV NGUYỄN NGỌC HƯNG THẢO

 

7

CV BÙI THỊ DIỆU HẰNG

 

V. PHÒNG KỸ THUẬT AN TOÀN - MÔI TRƯỜNG – ĐT: 0274 3 811 801   

1

TP.PHAN HỒNG VIỆT

 

2

PTP.TRỊNH HỮU THUẬN

 

3

CV NGÔ THỊ HỒNG TÚ

 

4

CV HUỲNH VIỆT VŨ

 

VI. PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP   - ĐT: 3 828 348

1

TP. NGUYỄN VĂN QUANG

 

2

PTP. ĐẶNG HÒA PHONG

 

3

CV TRẦN ĐẠI DƯƠNG

 

4

CV NGUYỄN ANH THƯ

 

5

CV NGUYỄN QUỐC CƯỜNG

 
6

CV NGUYỄN HOÀNG QUẾ TRÂM

 

VII. PHÒNG QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG 

1

PTP. TRẦN TRUNG HIẾU

 

2

PTP. TRẦN CÔNG DANH

 

3

CV NGUYỄN THANH LONG

 

VIII. PHÒNG QUẢN LÝ THƯƠNG MẠI  - ĐT: 3 820 767 

1

TP. TRƯƠNG THANH NHÀN

 

2

PTP.TRẦN THẾ PHƯƠNG

 

3

CV NGUYỄN NGỌC THẠCH

 

4

CV LÊ THỊ THANH TÂM

 

5

CV NGUYỄN DƯƠNG PHƯƠNG ĐÀI

 

IX. PHÒNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ - ĐT: 0274 3 826 597

1

TP. NGUYỄN TRƯỜNG THI

 

2

CV LÊ NGUYÊN TRÂN

 

IX. TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP

1

PGĐ. PHAN THỊ KHÁNH DUYÊN

 

2

PGĐ. PHẠM THANH DŨNG

 

.

Các bài viết đã đăng