logo

Quy chế phối hợp với Công an tỉnh, Cảnh sát PCCC tỉnh, Công ty truyền tải điện 4, Công ty lưới điện cao thế Miền Nam, Công ty điện lực Bình Dương về công tác bảo vệ an ninh, an toàn công trình điện trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Văn bản số 152/QCPH-CAT-PCCC_SCT-NĐ ngày 19/11/2015

1

Văn phòng Sở.

Các bài viết đã đăng