logo

Giới thiệu chung

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

29/03/2016

Trong thời kỳ đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, ngành Công Thương có vị trí đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Ở mỗi giai đoạn lịch sử ngành Công Thương luôn là ngành kinh tế quan trọng, tạo ra của cải vật chất cung cấp cho nhu cầu xã hội. Mỗi thành công của Cách mạng Việt Nam đều mang đậm dấu ấn thành tích của ngành Công nghiệp và Thương mại Việt Nam qua các thời kỳ Đọc tiếp

Thông tin liên hệ

27/03/2016

Thông tin liên hệ của cán bộ công chức, viên chức của các phòng ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc của Sở Công Thương Đọc tiếp

Chức năng - Nhiệm vụ

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Công Thương

15/04/2016

Sở Công thương (sau đây gọi tắt là Sở) là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. Sở chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Công Thương. Sở Công Thương có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Đọc tiếp

Sơ đồ tổ chức

Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp

28/03/2016

Tham mưu Giám đốc Sở thực hiện công tác quy hoạch kế hoạch, cơ chế chính sách, tài chính, thông tin báo cáo tổng hợp, hoạt động khoa học công nghệ và thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công. Đọc tiếp

Chi cục Quản lý thị trường

20/03/2016

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Quản lý thị trường Đọc tiếp

Thanh Tra Sở

27/03/2016

Tham mưu Giám đốc Sở thực hiện các công tác: thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành Đọc tiếp

Phòng Quản lý thương mại

26/03/2016

Tham mưu cho Giám đốc Sở quản lý nhà nước về thương mại và hội nhập kinh tế quốc tế. Đọc tiếp

Phòng Quản lý công nghiệp

25/03/2016

Tham mưu Giám đốc Sở thưc hiện quản lý nhà nước về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và khuyến công. Đọc tiếp

Phòng Quản lý năng lượng

24/03/2016

Tham mưu Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về điện lực và năng lượng, thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công. Đọc tiếp

Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường

23/03/2016

Tham mưu Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực liên quan đến kỹ thuật an toàn và môi trường ngành công thương trên địa bàn tỉnh. Cụ thể: Đọc tiếp

Trung tâm Xúc tiến thương mại

22/03/2016

Thực hiện và hỗ trợ doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế phát triển kinh doanh thương mại, hàng hóa và dịch vụ thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại cụ thể như: nghiên cứu thị trường, tư vấn, thông tin thương mại, hội chợ triển lãm, quảng cáo thương mại, môi giới và hợp tác với các địa phương và các tổ chức quốc tế trong hoạt động xúc tiến thương mại. Đọc tiếp

Văn phòng Sở

29/03/2016

Tham mưu Giám đốc Sở thực hiện các công tác: cải cách hành chính, pháp chế, hành chính quản trị, tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, “Một cửa”, văn thư lưu trữ. Đọc tiếp

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp

21/03/2016

Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Sở Công Thương, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Công nghiệp địa phương về khuyến công và các cơ quan trực thuộc Bộ Công Thương trên lĩnh vực tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn. Đọc tiếp