Sở Công Thương Bình Dương

Giới thiệu chung

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

29/03/2016

Trong thời kỳ đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, ngành Công Thương có vị trí đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Ở mỗi giai đoạn lịch sử ngành Công Thương luôn là ngành kinh tế quan trọng, tạo ra của cải vật chất cung cấp cho nhu cầu xã hội. Mỗi thành công của Cách mạng Việt Nam đều mang đậm dấu ấn thành tích của ngành Công nghiệp và Thương mại Việt Nam qua các thời kỳ Đọc tiếp

Thông tin liên hệ

27/03/2016

Thông tin liên hệ của cán bộ công chức, viên chức của các phòng ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc của Sở Công Thương Đọc tiếp

Chức năng - Nhiệm vụ

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Công Thương

15/04/2016

Sở Công thương (sau đây gọi tắt là Sở) là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. Sở chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Công Thương. Sở Công Thương có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Đọc tiếp

Sơ đồ tổ chức

Văn phòng Sở

29/03/2016

Tham mưu Giám đốc Sở thực hiện các công tác: cải cách hành chính, pháp chế, hành chính quản trị, tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, “Một cửa”, văn thư lưu trữ. Đọc tiếp

Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp

28/03/2016

Tham mưu Giám đốc Sở thực hiện công tác quy hoạch kế hoạch, cơ chế chính sách, tài chính, thông tin báo cáo tổng hợp, hoạt động khoa học công nghệ và thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công. Đọc tiếp

Thanh Tra Sở

27/03/2016

Tham mưu Giám đốc Sở thực hiện các công tác: thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành Đọc tiếp

Phòng Quản lý thương mại

26/03/2016

Tham mưu cho Giám đốc Sở quản lý nhà nước về thương mại và hội nhập kinh tế quốc tế. Đọc tiếp

Phòng Quản lý công nghiệp

25/03/2016

Tham mưu Giám đốc Sở thưc hiện quản lý nhà nước về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và khuyến công. Đọc tiếp

Thông báo

Văn bản pháp luật

Bản tin công thương