Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade
Phó Giám đốc Sở Nguyễn Thanh Hà
Lĩnh vực, công việc phụ trách

a) Tham mưu giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực

- Công tác: cải cách hành chính; pháp chế; khoa học công nghệ; văn thư lưu trữ; Hành chính, quản trị văn phòng;

- Bộ phận “Một cửa”;

- Quy hoạch, kế hoạch, thống kê và tổng hợp báo cáo của Ngành

b) Thực hiện nhiệm vụ là thành viên của các Hội đồng, Ban chỉ đạo và các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

c) Trực tiếp chỉ đạo các phòng

- Văn phòng Sở;

- Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp;

d) Theo dõi hoạt động của ngành trên địa bàn các huyện: Dầu Tiếng, Phú Giáo.