Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade
Phó Giám đốc Sở Hồ Văn Bình
Lĩnh vực, công việc phụ trách

a) Tham mưu giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực

- Công tác truyền thông: Cổng thông tin điện tử của Sở, Bản tin Công thương, Báo – Đài …

- Công tác quốc phòng, an ninh;

- Công tác quản lý nhà nước các lĩnh vực thương mại

- Họat động các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Đoàn Thanh niên)

b) Thực hiện nhiệm vụ là thành viên của các Hội đồng, Ban chỉ đạo và các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

c) Trực tiếp chỉ đạo các phòng, đơn vị

- Phòng Quản lý Thương mại;

- Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và phát triển công nghiệp.

d) Theo dõi hoạt động của ngành trên địa bàn: huyện Bàu Bàng, huyện Bắc Tân Uyên, thị xã Tân Uyên.