Truy cập nội dung luôn

Sở công thương Bình dương

Binh duong department of Industry and trade
Giám đốc Sở Nguyễn Thanh Toàn
Lĩnh vực, công việc phụ trách

a) Chỉ đạo, điều hành chung mọi hoạt động của Sở và chịu trách nhiệm trước Bộ Công Thương, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước các lĩnh vực thuộc ngành Công thương quản lý trên địa bàn và các nhiệm vụ khác khi được phân công.

b) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực

- Công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, bảo vệ chính trị nội bộ;

- Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng trong toàn Ngành;

- Công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; thanh tra chuyên ngành Công thương;

- Công tác tài chính và chủ tài khoản cơ quan;

- Công tác quản lý nhà nước các lĩnh vực công nghiệp;

- Hoạt động của Đảng bộ Sở Công thương.

b) Thực hiện nhiệm vụ là thành viên của các Hội đồng, Ban chỉ đạo và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Công Thương.

c) Trực tiếp chỉ đạo các phòng

- Thanh tra Sở;

- Phòng Quản lý Công nghiệp;

- Phòng Quản lý Năng lượng và Kỹ thuật an toàn.

d) Theo dõi hoạt động của ngành trên địa bàn: thành phố Thủ Dầu Một, các thị xã: Thuận An, Dĩ An, Bến Cát.