THU HỒI QUYẾT ĐỊNH CHỨNG NHẬN CỦA CÔNG TY TNHH NEW TOYO PULPPPY VIỆT NAM

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#1
- Căn cứ Quyết định số 1887/QĐ-KT3 ngày 01/10/2019 của Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 về việc thu hồi giấy chứng nhận số 33-17 (NTP01-CĐ-2019) đã được ban hành theo Quyết định số 0556/QĐ-KT3 ngày 03/4/2019 của Trung tâm kỹ thuật 3 cấp cho sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh, có thông tin về nhã hiệu, loại bột giấy, định lượng của một lớp giấy và giấy vệ sinh được nêu chi tiết tại danh mục sản phẩm cấp kèm theo giấy chứng nhận, phù hợp quy chuẩn QCVN 09:2015/BCT và Thông tư 33/2016/TT-BCT do Công ty TNHH New Toyo Pulppy sản xuất.
Theo quyết định trên thì sau 15 ngày kể từ ngày ký quyết định, Công ty TNHH New Toyo Pulppy (Việt Nam) phải ngừng sử dụng dấu chứng nhận 33-17 trên các sản phẩm, các biên bản, giấy tờ trao đổi và quảng cáo khác: xóa bỏ dấu chứng nhận hợp quy sử dụng trên các bao bì và hoàn trả lại giấy chứng nhận và quyết định kèm theo cho Trung tâm 3.
Căn cứ Quyết định số 1887/QĐ-KT3 ngày 01/10/2019 của Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3, sau 15 ngày kể từ ngày ký quyết định; Sở Công Thương tỉnh Bình Dương xin thông báo đến Công ty TNHH New Toyo Pulppy (Việt Nam) và Cục quản lý thị trường Bình Dương và các cơ quan có liên quan như sau: Thông báo số 735/TB-SCT ngày 10/5/2019 về việc thông báo xác nhận bản công bố hợp quy cho 29 sản phẩm khăn giấy, giấy vệ sinh do Công ty nộp tại Sở Công thương để xác nhận thông báo công bố hợp quy sẽ hết hiệu lực (lý do Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 đã thu hồi giấy chứng nhận số 33-17 (NTP01-CĐ-2019); và đề nghị Công ty TNHH New Toyo Pulppy (Việt Nam) thực hiện đúng các quy định theo QCVN 09:2015/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh.
Các tài liệu đính kèm:
1. File Quyết định số 1887/QĐ-KT3 ngày 01/10/2019;
2. Thông báo số 735/TB-SCT ngày 10/5/2019.
 

Đính kèm

Top