CÔNG TY TNHH TRIUMPH INTERNATIONNAL VIỆT NAM

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#1
Ngày 16/01/2019, CÔNG TY TNHH TRIUMPH INTERNATIONNAL VIỆT NAM nộp hồ sơ công bố cho 49 mã sản phẩm dệt may của Công ty. Các sản phẩm đều do Công ty TNHH Intertex Việt Nam chứng nhận hợp quy.
Danh sách chi tiết các sản phẩm xem phụ lục kèm theo.
Địa chỉ cty: số 02, Đường số 03, KCN Sóng Thần I, phường Dĩ An, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
ĐT: 02743.742.137
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#2
Ngày 16/01/2019, CÔNG TY TNHH TRIUMPH INTERNATIONNAL VIỆT NAM nộp hồ sơ công bố cho 30 mã sản phẩm dệt may của Công ty. Các sản phẩm đều do Công ty TNHH Intertek Việt Nam chứng nhận hợp quy. (Số Giấy chứng nhận: VNMT18041106 cấp 13/09/2018)
Danh sách chi tiết các sản phẩm xem phụ lục kèm theo.
Địa chỉ cty: số 02, Đường số 03, KCN Sóng Thần I, phường Dĩ An, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
ĐT: 02743.742.137
 

Đính kèm

Last edited:

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#3
Ngày 16/01/2019, CÔNG TY TNHH TRIUMPH INTERNATIONNAL VIỆT NAM nộp hồ sơ công bố cho 46 mã sản phẩm dệt may của Công ty. Các sản phẩm đều do Công ty TNHH Intertex Việt Nam chứng nhận hợp quy. (Số Giấy chứng nhận: VNMT18045975 cấp 10/10/2018)
Danh sách chi tiết các sản phẩm xem phụ lục kèm theo.
Địa chỉ cty: số 02, Đường số 03, KCN Sóng Thần I, phường Dĩ An, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
ĐT: 02743.742.137
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#4
Ngày 16/01/2019, CÔNG TY TNHH TRIUMPH INTERNATIONNAL VIỆT NAM nộp hồ sơ công bố cho 44 mã sản phẩm dệt may của Công ty. Các sản phẩm đều do Công ty TNHH Intertex Việt Nam chứng nhận hợp quy. (Số Giấy chứng nhận: VNMT18041087 cấp 13/09/2018)
Danh sách chi tiết các sản phẩm xem phụ lục kèm theo.
Địa chỉ cty: số 02, Đường số 03, KCN Sóng Thần I, phường Dĩ An, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
ĐT: 02743.742.137
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#5
Ngày 16/01/2019, CÔNG TY TNHH TRIUMPH INTERNATIONNAL VIỆT NAM nộp hồ sơ công bố cho 44 mã sản phẩm dệt may của Công ty. Các sản phẩm đều do Công ty TNHH Intertex Việt Nam chứng nhận hợp quy. (Số Giấy chứng nhận: VNMT18046011 cấp 10/10/2018)
Danh sách chi tiết các sản phẩm xem phụ lục kèm theo.
Địa chỉ cty: số 02, Đường số 03, KCN Sóng Thần I, phường Dĩ An, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
ĐT: 02743.742.137
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#6
Ngày 16/01/2019, CÔNG TY TNHH TRIUMPH INTERNATIONNAL VIỆT NAM nộp hồ sơ công bố cho 10 mã sản phẩm dệt may của Công ty. Các sản phẩm đều do Công ty TNHH Intertex Việt Nam chứng nhận hợp quy. (Số Giấy chứng nhận: VNMT18041860 cấp 24/12/2018)
Danh sách chi tiết các sản phẩm xem phụ lục kèm theo.
Địa chỉ cty: số 02, Đường số 03, KCN Sóng Thần I, phường Dĩ An, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
ĐT: 02743.742.137
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#7
Ngày 16/01/2019, CÔNG TY TNHH TRIUMPH INTERNATIONNAL VIỆT NAM nộp hồ sơ công bố cho 12 mã sản phẩm dệt may của Công ty. Các sản phẩm đều do Công ty TNHH Intertex Việt Nam chứng nhận hợp quy. (Số Giấy chứng nhận: VNMT18047861 cấp 18/10/2018)
Danh sách chi tiết các sản phẩm xem phụ lục kèm theo.
Địa chỉ cty: số 02, Đường số 03, KCN Sóng Thần I, phường Dĩ An, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
ĐT: 02743.742.137
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#8
Ngày 16/01/2019, CÔNG TY TNHH TRIUMPH INTERNATIONNAL VIỆT NAM nộp hồ sơ công bố cho 10 mã sản phẩm dệt may của Công ty. Các sản phẩm đều do Công ty TNHH Intertex Việt Nam chứng nhận hợp quy. (Số Giấy chứng nhận: VNMT18048157 cấp 22/10/2018)
Danh sách chi tiết các sản phẩm xem phụ lục kèm theo.
Địa chỉ cty: số 02, Đường số 03, KCN Sóng Thần I, phường Dĩ An, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
ĐT: 02743.742.137
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#9
Ngày 16/01/2019, CÔNG TY TNHH TRIUMPH INTERNATIONNAL VIỆT NAM nộp hồ sơ công bố cho 16 mã sản phẩm dệt may của Công ty. Các sản phẩm đều do Công ty TNHH Intertex Việt Nam chứng nhận hợp quy. (Số Giấy chứng nhận: VNMT18053860 cấp 15/11/2018)
Danh sách chi tiết các sản phẩm xem phụ lục kèm theo.
Địa chỉ cty: số 02, Đường số 03, KCN Sóng Thần I, phường Dĩ An, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
ĐT: 02743.742.137
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#10
Ngày 25/01/2019, CÔNG TY TNHH TRIUMPH INTERNATIONNAL VIỆT NAM nộp hồ sơ công bố cho 21 mã sản phẩm dệt may của Công ty. Các sản phẩm đều do Công ty TNHH Intertex Việt Nam chứng nhận hợp quy. (Số Giấy chứng nhận: VNMT19002290cấp 17/01/2019)
Danh sách chi tiết các sản phẩm xem phụ lục kèm theo.
Địa chỉ cty: số 02, Đường số 03, KCN Sóng Thần I, phường Dĩ An, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#11
Ngày 25/01/2019, CÔNG TY TNHH TRIUMPH INTERNATIONNAL VIỆT NAM nộp hồ sơ công bố cho 01 mã sản phẩm (180 cái) dệt may của Công ty. Các sản phẩm do Công ty TNHH Intertex Việt Nam chứng nhận hợp quy. (Số Giấy chứng nhận: VNMT19002275 cấp 17/01/2019)
Danh sách chi tiết các sản phẩm xem phụ lục kèm theo.
Địa chỉ cty: số 02, Đường số 03, KCN Sóng Thần I, phường Dĩ An, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#12
Ngày 25/01/2019, CÔNG TY TNHH TRIUMPH INTERNATIONNAL VIỆT NAM nộp hồ sơ công bố cho 05 mã sản phẩm (180 cái) dệt may của Công ty. Các sản phẩm do Công ty TNHH Intertex Việt Nam chứng nhận hợp quy. (Số Giấy chứng nhận: VNMT19002278 cấp 17/01/2019)
Danh sách chi tiết các sản phẩm xem phụ lục kèm theo.
Địa chỉ cty: số 02, Đường số 03, KCN Sóng Thần I, phường Dĩ An, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#13
Ngày 25/01/2019, CÔNG TY TNHH TRIUMPH INTERNATIONNAL VIỆT NAM nộp hồ sơ công bố cho 02 mã sản phẩm dệt may của Công ty. Các sản phẩm do Công ty TNHH Intertex Việt Nam chứng nhận hợp quy. (Số Giấy chứng nhận: VNMT19002274 cấp 17/01/2019)
Danh sách chi tiết các sản phẩm xem phụ lục kèm theo.
Địa chỉ cty: số 02, Đường số 03, KCN Sóng Thần I, phường Dĩ An, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Đính kèm
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#14
Ngày 25/01/2019, CÔNG TY TNHH TRIUMPH INTERNATIONNAL VIỆT NAM nộp hồ sơ công bố cho 17 mã sản phẩm dệt may của Công ty. Các sản phẩm do Công ty TNHH Intertex Việt Nam chứng nhận hợp quy. (Số Giấy chứng nhận: VNMT19002270 cấp 17/01/2019)
Danh sách chi tiết các sản phẩm xem phụ lục kèm theo.
Địa chỉ cty: số 02, Đường số 03, KCN Sóng Thần I, phường Dĩ An, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#15
Ngày 25/01/2019, CÔNG TY TNHH TRIUMPH INTERNATIONNAL VIỆT NAM nộp hồ sơ công bố cho 07 mã sản phẩm dệt may của Công ty. Các sản phẩm do Công ty TNHH Intertex Việt Nam chứng nhận hợp quy. (Số Giấy chứng nhận: VNMT19002266 cấp 17/01/2019)
Danh sách chi tiết các sản phẩm xem phụ lục kèm theo.
Địa chỉ cty: số 02, Đường số 03, KCN Sóng Thần I, phường Dĩ An, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
Đính kèm
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#16
Ngày 15/02/2019, (10h00) CÔNG TY TNHH TRIUMPH INTERNATIONNAL VIỆT NAM nộp hồ sơ công bố cho 07 mã sản phẩm dệt may của Công ty tại Sở Công Thương tỉnh Bình Dương. Các sản phẩm do Công ty TNHH Intertex Việt Nam chứng nhận hợp quy. (Số Giấy chứng nhận: VNMT19005455 cấp 12/02/2019)
Danh sách chi tiết các sản phẩm xem phụ lục kèm theo.
Địa chỉ cty: số 02, Đường số 03, KCN Sóng Thần I, phường Dĩ An, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#17
Ngày 15/02/2019, (10h00) CÔNG TY TNHH TRIUMPH INTERNATIONNAL VIỆT NAM nộp hồ sơ công bố cho 10 mã sản phẩm dệt may của Công ty tại Sở Công Thương tỉnh Bình Dương. Các sản phẩm do Công ty TNHH Intertex Việt Nam chứng nhận hợp quy. (Số Giấy chứng nhận: VNMT19005451 cấp 12/02/2019)
Danh sách chi tiết các sản phẩm xem phụ lục kèm theo.
Địa chỉ cty: số 02, Đường số 03, KCN Sóng Thần I, phường Dĩ An, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#18
Ngày 15/02/2019, (10h00) CÔNG TY TNHH TRIUMPH INTERNATIONNAL VIỆT NAM nộp hồ sơ công bố cho 01 mã sản phẩm (5450 cái) dệt may của Công ty tại Sở Công Thương tỉnh Bình Dương. Các sản phẩm do Công ty TNHH Intertek Việt Nam chứng nhận hợp quy. (Số Giấy chứng nhận: VNMT19004886 cấp 30/01/2019)
Danh sách chi tiết các sản phẩm xem phụ lục kèm theo.
Địa chỉ cty: số 02, Đường số 03, KCN Sóng Thần I, phường Dĩ An, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
 

Đính kèm

Last edited:

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#19
Ngày 15/02/2019, (10h00) CÔNG TY TNHH TRIUMPH INTERNATIONNAL VIỆT NAM nộp hồ sơ công bố cho 10 mã sản phẩm (6985 cái) dệt may của Công ty tại Sở Công Thương tỉnh Bình Dương. Các sản phẩm do Công ty TNHH Intertex Việt Nam chứng nhận hợp quy. (Số Giấy chứng nhận: VNMT19004893 cấp 30/01/2019)
Danh sách chi tiết các sản phẩm xem phụ lục kèm theo.
Địa chỉ cty: số 02, Đường số 03, KCN Sóng Thần I, phường Dĩ An, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#20
Ngày 15/02/2019, (10h00) CÔNG TY TNHH TRIUMPH INTERNATIONNAL VIỆT NAM nộp hồ sơ công bố cho 01 mã sản phẩm (140 cái) dệt may của Công ty tại Sở Công Thương tỉnh Bình Dương. Các sản phẩm do Công ty TNHH Intertek Việt Nam chứng nhận hợp quy. (Số Giấy chứng nhận: VNMT19004884 cấp 30/01/2019)
Danh sách chi tiết các sản phẩm xem phụ lục kèm theo.
Địa chỉ cty: số 02, Đường số 03, KCN Sóng Thần I, phường Dĩ An, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
 

Đính kèm

Last edited:
Top