CÔNG TY TNHH TOWEL MUSEUM

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#1
Ngày 19/03/2019, (10h00) CÔNG TY TNHH TOWEL MUSEUM nộp hồ sơ công bố cho 17 mã sản phẩm (1040 cái, 225 bộ và 846 kg) dệt may của Công ty tại Sở Công Thương tỉnh Bình Dương. Các sản phẩm do Công ty TNHH Intertek Việt Nam chứng nhận hợp quy. (Số Giấy chứng nhận: VNMT19007021 cấp 21/02/2019)
Danh sách chi tiết các sản phẩm xem phụ lục kèm theo.
Địa chỉ cty: Lô F12D, Tầng 1, Trung tâm mua sắm Aeon, Bình Dương Canary, Số 1 Địa lộ Bình Dương, Khu phố Bình Giao, phường Thuận Giao, TX Thuận An, tỉnh Bình Dương.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#2
Ngày 05/6/2019, CÔNG TY TNHH TOWEL MUSEUM nộp hồ sơ công bố cho 04 mã sản phẩm (1908 cái) dệt may của Công ty tại Sở Công Thương tỉnh Bình Dương. Các sản phẩm do Công ty TNHH Intertek Việt Nam chứng nhận hợp quy. (Số Giấy chứng nhận: VNMT19021341 cấp 17/5/2019)
Danh sách chi tiết các sản phẩm xem phụ lục kèm theo.
Địa chỉ cty: Lô F12D, Tầng 1, Trung tâm mua sắm Aeon, Bình Dương Canary, Số 1 Địa lộ Bình Dương, Khu phố Bình Giao, phường Thuận Giao, TX Thuận An, tỉnh Bình Dương.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#3
Ngày 08/7/2019, (10h00) CÔNG TY TNHH TOWEL MUSEUM nộp hồ sơ công bố cho 32 mã sản phẩm (6606 sản phẩm: 6465 cái & 141 bộ) dệt may của Công ty sản xuất, Hồ sơ công bố tại Sở Công thương tỉnh Bình Dương. Các sản phẩm do Công ty TNHH Intertek Việt Nam chứng nhận hợp quy. (Số Giấy chứng nhận: VNMT19027313 cấp 20/6/2019)
Danh sách chi tiết các sản phẩm xem phụ lục kèm theo.
Địa chỉ cty: Lô F12D, Tầng 1, Trung tâm mua sắm Aeon, Bình Dương Canary, Số 1 Địa lộ Bình Dương, Khu phố Bình Giao, phường Thuận Giao, TX Thuận An, tỉnh Bình Dương.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#4
Ngày 01/8/2019, CÔNG TY TNHH TOWEL MUSEUM nộp hồ sơ công bố cho 11 mã sản phẩm (4757 sản phẩm) dệt may của Công ty sản xuất, Hồ sơ công bố tại Sở Công thương tỉnh Bình Dương. Các sản phẩm do Công ty TNHH Intertek Việt Nam chứng nhận hợp quy. (Số Giấy chứng nhận: VNMT19032911 cấp 19/7/2019)
Danh sách chi tiết các sản phẩm xem phụ lục kèm theo.
Địa chỉ cty: Lô F12D, Tầng 1, Trung tâm mua sắm Aeon, Bình Dương Canary, Số 1 Địa lộ Bình Dương, Khu phố Bình Giao, phường Thuận Giao, TX Thuận An, tỉnh Bình Dương.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#5
Ngày 01/10/2019, CÔNG TY TNHH TOWEL MUSEUM nộp hồ sơ công bố cho 15 mã sản phẩm (3612 sản phẩm) dệt may của Công ty sản xuất, Hồ sơ công bố tại Sở Công thương tỉnh Bình Dương. Các sản phẩm do Công ty TNHH Intertek Việt Nam chứng nhận hợp quy. (Số Giấy chứng nhận: VNMT19041839 cấp 13/9/2019)
Danh sách chi tiết các sản phẩm xem phụ lục kèm theo.
Địa chỉ cty: Lô F12D, Tầng 1, Trung tâm mua sắm Aeon, Bình Dương Canary, Số 1 Địa lộ Bình Dương, Khu phố Bình Giao, phường Thuận Giao, TX Thuận An, tỉnh Bình Dương.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#6
Ngày 15/11/2019, CÔNG TY TNHH TOWEL MUSEUM nộp hồ sơ công bố cho 11 mã sản phẩm (1746 sản phẩm) dệt may của Công ty sản xuất, Hồ sơ công bố tại Sở Công thương tỉnh Bình Dương. Các sản phẩm do Công ty TNHH Intertek Việt Nam chứng nhận hợp quy. (Số Giấy chứng nhận: VNMT19050908 cấp 04/11/2019)
Danh sách chi tiết các sản phẩm xem phụ lục kèm theo.
Địa chỉ cty: Lô F12D, Tầng 1, Trung tâm mua sắm Aeon, Bình Dương Canary, Số 1 Địa lộ Bình Dương, Khu phố Bình Giao, phường Thuận Giao, TX Thuận An, tỉnh Bình Dương.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#7
Ngày 17/01/2020, CÔNG TY TNHH TOWEL MUSEUM nộp hồ sơ công bố cho 02 mã sản phẩm (11080 kgs) dệt may của Công ty sản xuất, Hồ sơ công bố tại Sở Công thương tỉnh Bình Dương. Các sản phẩm do Công ty TNHH Intertek Việt Nam chứng nhận hợp quy. (Số Giấy chứng nhận: VNMT19050969 cấp 31/12/2019)
Danh sách chi tiết các sản phẩm xem phụ lục kèm theo.
Địa chỉ cty: Lô F12D, Tầng 1, Trung tâm mua sắm Aeon, Bình Dương Canary, Số 1 Địa lộ Bình Dương, Khu phố Bình Giao, phường Thuận Giao, TX Thuận An, tỉnh Bình Dương
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#8
Ngày 17/01/2020, CÔNG TY TNHH TOWEL MUSEUM nộp hồ sơ công bố cho 09 mã sản phẩm (4266 sản phẩm) dệt may của Công ty sản xuất, Hồ sơ công bố tại Sở Công thương tỉnh Bình Dương. Các sản phẩm do Công ty TNHH Intertek Việt Nam chứng nhận hợp quy. (Số Giấy chứng nhận: VNMT19058387 cấp 17/12/2019)
Danh sách chi tiết các sản phẩm xem phụ lục kèm theo.
Địa chỉ cty: Lô F12D, Tầng 1, Trung tâm mua sắm Aeon, Bình Dương Canary, Số 1 Địa lộ Bình Dương, Khu phố Bình Giao, phường Thuận Giao, TX Thuận An, tỉnh Bình Dương
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#9
Ngày 17/01/2020, CÔNG TY TNHH TOWEL MUSEUM nộp hồ sơ công bố cho 09 mã sản phẩm (4266 sản phẩm) dệt may của Công ty sản xuất, Hồ sơ công bố tại Sở Công thương tỉnh Bình Dương. Các sản phẩm do Công ty TNHH Intertek Việt Nam chứng nhận hợp quy. (Số Giấy chứng nhận: VNMT19058398 cấp 16/12/2019)
Danh sách chi tiết các sản phẩm xem phụ lục kèm theo.
Địa chỉ cty: Lô F12D, Tầng 1, Trung tâm mua sắm Aeon, Bình Dương Canary, Số 1 Địa lộ Bình Dương, Khu phố Bình Giao, phường Thuận Giao, TX Thuận An, tỉnh Bình Dương
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#10
Ngày 27/3/2020, CÔNG TY TNHH TOWEL MUSEUM nộp hồ sơ công bố cho 04 mã sản phẩm (1250 cái+ 1422kg sản phẩm) dệt may của Công ty sản xuất, Hồ sơ công bố tại Sở Công thương tỉnh Bình Dương. Các sản phẩm do Công ty TNHH Intertek Việt Nam chứng nhận hợp quy. (Số Giấy chứng nhận: VNMT20002989 cấp 22/01/2020)
Danh sách chi tiết các sản phẩm xem phụ lục kèm theo.
Địa chỉ cty: Lô F12D, Tầng 1, Trung tâm mua sắm Aeon, Bình Dương Canary, Số 1 Địa lộ Bình Dương, Khu phố Bình Giao, phường Thuận Giao, TX Thuận An, tỉnh Bình Dương
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#11
Ngày 27/3/2020, CÔNG TY TNHH TOWEL MUSEUM nộp hồ sơ công bố cho 16 mã sản phẩm (1487 pcs+350 kgs+460 set) dệt may của Công ty sản xuất, Hồ sơ công bố tại Sở Công thương tỉnh Bình Dương. Các sản phẩm do Công ty TNHH Intertek Việt Nam chứng nhận hợp quy. (Số Giấy chứng nhận: VNMT20009388 cấp 10/3/2020)
Danh sách chi tiết các sản phẩm xem phụ lục kèm theo.
Địa chỉ cty: Lô F12D, Tầng 1, Trung tâm mua sắm Aeon, Bình Dương Canary, Số 1 Địa lộ Bình Dương, Khu phố Bình Giao, phường Thuận Giao, TX Thuận An, tỉnh Bình Dương
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#12
Ngày 27/2/2020, CÔNG TY TNHH TOWEL MUSEUM nộp hồ sơ công bố cho 04 mã sản phẩm (1250 cái+1422 kgs) dệt may của Công ty sản xuất, Hồ sơ công bố tại Sở Công thương tỉnh Bình Dương. Các sản phẩm do Công ty TNHH Intertek Việt Nam chứng nhận hợp quy. (Số Giấy chứng nhận: VNMT20002989 cấp 22/01/2020)
Danh sách chi tiết các sản phẩm xem phụ lục kèm theo.
Địa chỉ cty: Lô F12D, Tầng 1, Trung tâm mua sắm Aeon, Bình Dương Canary, Số 1 Địa lộ Bình Dương, Khu phố Bình Giao, phường Thuận Giao, TX Thuận An, tỉnh Bình Dương
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#13
Ngày 25/5/2020, CÔNG TY TNHH TOWEL MUSEUM nộp hồ sơ công bố cho 09 mã sản phẩm (1120 pcs+948kg+10 set) dệt may của Công ty sản xuất, Hồ sơ công bố tại Sở Công thương tỉnh Bình Dương. Các sản phẩm do Công ty TNHH Intertek Việt Nam chứng nhận hợp quy. (Số Giấy chứng nhận: VNMT20017516 cấp 06/5/2020)
Danh sách chi tiết các sản phẩm xem phụ lục kèm theo.
Địa chỉ cty: Lô F12D, Tầng 1, Trung tâm mua sắm Aeon, Bình Dương Canary, Số 1 Địa lộ Bình Dương, Khu phố Bình Giao, phường Thuận Giao, TX Thuận An, tỉnh Bình Dương
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#14
Ngày 29/7/2020, CÔNG TY TNHH TOWEL MUSEUM nộp hồ sơ công bố cho 10 mã sản phẩm (640 pcs+1386 kg+210 set) dệt may của Công ty sản xuất, Hồ sơ công bố tại Sở Công thương tỉnh Bình Dương. Các sản phẩm do Công ty TNHH Intertek Việt Nam chứng nhận hợp quy. (Số Giấy chứng nhận: VNMT20024289 cấp 18/6/2020)
Danh sách chi tiết các sản phẩm xem phụ lục kèm theo.
Địa chỉ cty: Lô F12D, Tầng 1, Trung tâm mua sắm Aeon, Bình Dương Canary, Số 1 Địa lộ Bình Dương, Khu phố Bình Giao, phường Thuận Giao, TX Thuận An, tỉnh Bình Dương
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#15
Ngày 27/8/2020, CÔNG TY TNHH TOWEL MUSEUM nộp hồ sơ công bố cho 06 mã sản phẩm (631 pcs+263kgs) dệt may của Công ty sản xuất, Hồ sơ công bố tại Sở Công thương tỉnh Bình Dương. Các sản phẩm do Công ty TNHH Intertek Việt Nam chứng nhận hợp quy. (Số Giấy chứng nhận: VNMT20032769 cấp 12/8/2020)
Danh sách chi tiết các sản phẩm xem phụ lục kèm theo.
Địa chỉ cty: Lô F12D, Tầng 1, Trung tâm mua sắm Aeon, Bình Dương Canary, Số 1 Địa lộ Bình Dương, Khu phố Bình Giao, phường Thuận Giao, TX Thuận An, tỉnh Bình Dương
 

Đính kèm

Top