CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HUY PHÀM

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#1
Ngày 23/9/2019, Công ty TNHH MTV Thương mại Huy Phàm nộp hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm dệt may do công ty nhập khẩu;
Sản phẩm là 23.317,2 mét vải xuất xứ Trung quốc theo vận đơn số WSDS181217 ngày 29/12/2018.
Chi tiết xem file đính kèm.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#2
Ngày 23/9/2019, Công ty TNHH MTV Thương mại Huy Phàm nộp hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm dệt may do công ty nhập khẩu;
Sản phẩm là 25328,88 mét vải xuất xứ Trung quốc theo vận đơn số WSDS1901097 ngày 24/01/2019
Chi tiết xem file đính kèm.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#3
Ngày 23/9/2019, Công ty TNHH MTV Thương mại Huy Phàm nộp hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm dệt may do công ty nhập khẩu;
Sản phẩm là 71592,03 mét vải xuất xứ Trung quốc theo vận đơn số 721910564603 ngày 02/07/2019;
Lưu ý: Bản công bố của Công ty ký công bố ngày 06/8/2019.
Chi tiết xem file đính kèm.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#4
Ngày 23/9/2019, Công ty TNHH MTV Thương mại Huy Phàm nộp hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm dệt may do công ty nhập khẩu;
Sản phẩm là 27066,24 mét vải xuất xứ Trung quốc theo vận đơn số EGLV149901731481 ngày 19/5/2019;
Lưu ý: Bản công bố của Công ty ký công bố ngày 06/8/2019.
Chi tiết xem file đính kèm.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#5
Ngày 23/9/2019, Công ty TNHH MTV Thương mại Huy Phàm nộp hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm dệt may do công ty nhập khẩu;
Sản phẩm là 26289 mét vải xuất xứ Trung quốc theo vận đơn số WSDS1903117 ngày 27/3/2019;
Lưu ý: Bản công bố của Công ty ký công bố ngày 15/6/2019.
Chi tiết xem file đính kèm.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#6
Ngày 23/9/2019, Công ty TNHH MTV Thương mại Huy Phàm nộp hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm dệt may do công ty nhập khẩu;
Sản phẩm là 25859,23 mét vải xuất xứ Trung quốc theo vận đơn số WSDS1906140 ngày 29/6/2019;
Lưu ý: Bản công bố của Công ty ký công bố ngày 06/8/2019.
Chi tiết xem file đính kèm.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#7
Ngày 23/9/2019, Công ty TNHH MTV Thương mại Huy Phàm nộp hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm dệt may do công ty nhập khẩu;
Sản phẩm là 29260,8 mét vải xuất xứ Trung quốc theo vận đơn số WSDS1903100 ngày 23/3/2019;
Lưu ý: Bản công bố của Công ty ký công bố ngày 15/6/2019.
Chi tiết xem file đính kèm.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#8
Ngày 23/9/2019, Công ty TNHH MTV Thương mại Huy Phàm nộp hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm dệt may do công ty nhập khẩu;
Sản phẩm là 2393 mét vải xuất xứ Trung quốc theo vận đơn số DGE19030398 ngày 26/3/2019;
Lưu ý: Bản công bố của Công ty ký công bố ngày 19/4/2019.
Chi tiết xem file đính kèm.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#9
Ngày 23/9/2019, Công ty TNHH MTV Thương mại Huy Phàm nộp hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm dệt may do công ty nhập khẩu;
Sản phẩm là 32528,68 mét vải xuất xứ Trung quốc theo vận đơn số WSDS1905134 ngày 30/5/2019;
Lưu ý: Bản công bố của Công ty ký công bố ngày 06/8/2019.
Chi tiết xem file đính kèm.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#10
Ngày 23/9/2019, Công ty TNHH MTV Thương mại Huy Phàm nộp hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm dệt may do công ty nhập khẩu;
Sản phẩm là 28300,6 mét vải xuất xứ Trung quốc theo vận đơn số WSDS1903003 ngày 09/3/2019;
Lưu ý: Bản công bố của Công ty ký công bố ngày 27/3/2019.
Chi tiết xem file đính kèm.
 

Đính kèm

Top