CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#1
Ngày 10/01/2019 (13h30), Công ty TNHH DKHS Việt Nam nộp hồ sơ công bố hợp quy cho 07 SẢN PHẨM giấy theo giấy chứng nhận do Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn chất lượng 3 cấp có giá trị từ 30/8/2018-29/8/2021;
DS chi tiết các mã hàng xem file đính kèm.
 

Đính kèm

Last edited:

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#2
Ngày 28/01/2019 (09h30), công ty tnhh DKHS Việt Nam nộp hồ sơ công bố hợp quy cho 3888 bịch khăn giấy ướt simples kind to skin clearning facial wipes 25 tờ theo giấy chứng nhận do Công ty TNHH Intertek Việt Nam cấp 17/01/2019;
DS chi tiết các mã hàng xem file đính kèm.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#3
Ngày 28/01/2019 (09h30), công ty tnhh DKHS Việt Nam nộp hồ sơ công bố hợp quy cho 2592 bịch khăn giấy ướt simples kind to skin clearning facial wipes 25 tờ theo giấy chứng nhận do Công ty TNHH Intertek Việt Nam cấp 17/01/2019 (theo tờ hải quan nhập khẩu số 1023126899750);
DS chi tiết các mã hàng xem file đính kèm.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#4
Ngày 31/01/2019 (09h30), Công ty TNHH DKHS Việt Nam nộp hồ sơ công bố hợp quy cho khăn giấy ướt simples kind to skin clearning facial wipes 25 tờ theo giấy chứng nhận do Công ty TNHH Intertek Việt Nam cấp 17/01/2019 (theo tờ hải quan nhập khẩu số 102355310850);
DS chi tiết các mã hàng xem file đính kèm.

Đính kèm
 

Đính kèm

Last edited:

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#5
Ngày 28/01/2019 (09h30), Công ty TNHH DKHS Việt Nam nộp hồ sơ công bố hợp quy cho 03 mã sản phẩm khăn giấy ướt của Công ty do trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 chứng nhận cấp 13/12/2018 (giấy chứng nhận có giá trị từ 13/12/2018 đến ngày 29/8/2021 );
DS chi tiết các mã hàng xem file đính kèm.

Đính kèm
 

Đính kèm

Last edited:

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#6
Ngày 04/9/2019, Công ty TNHH DKHS Việt Nam nộp hồ sơ công bố hợp quy cho 01 mã sản phẩm khăn ướt nhập khẩu (1029 bịch) của Công ty, các sản phẩm do Công ty TNHH Interek Việt Nam chứng nhận cấp 02/8/2019; Phương thức chứng nhận: phương thức 7.
DS chi tiết các mã hàng xem file đính kèm.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#7
Ngày 04/9/2019, Công ty TNHH DKHS Việt Nam nộp hồ sơ công bố hợp quy cho 01 mã sản phẩm khăn ướt nhập khẩu (173 bịch) của Công ty, các sản phẩm do Công ty TNHH Interek Việt Nam chứng nhận cấp 02/8/2019; Phương thức chứng nhận: phương thức 7.
DS chi tiết các mã hàng xem file đính kèm.
 

Đính kèm

Top