Công ty TNHH Đất Mới (CB Đợt 2)

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#21
Ngày 14/11/2019; Công ty TNHH Đất mới nộp hồ sơ công bố hợp quy cho 272 mã hàng (7418 cái & bộ) sản phẩm dệt may, sản phẩm do công ty nhập khẩu.
Số giấy chứng nhận 19G02QV04687 ngày cấp 17/10/2019 do Công ty TNHH Giám định Vinacontrol TP Hồ Chí Minh cấp; Phương thức chứng nhận: Phương thức 7.
Địa chỉ: Lô 133-1C Đại lộ Độc lập, KCN Sóng Thần 1, P Dĩ An, TX Dĩ An tỉnh Bình Dương.
Danh sách các sản phẩm xem chi tiết.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#22
Ngày 13/12/2019; Công ty TNHH Đất mới nộp hồ sơ công bố hợp quy cho 358 mã hàng (8094 cái & bộ) sản phẩm dệt may, sản phẩm do công ty nhập khẩu.
Số giấy chứng nhận 19G02QV04994 ngày cấp 05/11/2019 do Công ty TNHH Giám định Vinacontrol TP Hồ Chí Minh cấp; Phương thức chứng nhận: Phương thức 7.
Địa chỉ: Lô 133-1C Đại lộ Độc lập, KCN Sóng Thần 1, P Dĩ An, TX Dĩ An tỉnh Bình Dương.
Danh sách các sản phẩm xem chi tiết.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#23
Ngày 13/12/2019; Công ty TNHH Đất mới nộp hồ sơ công bố hợp quy cho 302 mã hàng (8092 cái & bộ) sản phẩm dệt may, sản phẩm do công ty nhập khẩu.
Số giấy chứng nhận 19G02QV05274 ngày cấp 18/11/2019 do Công ty TNHH Giám định Vinacontrol TP Hồ Chí Minh cấp; Phương thức chứng nhận: Phương thức 7.
Địa chỉ: Lô 133-1C Đại lộ Độc lập, KCN Sóng Thần 1, P Dĩ An, TX Dĩ An tỉnh Bình Dương.
Danh sách các sản phẩm xem chi tiết.

Đính kèm
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#24
Ngày 13/12/2019; Công ty TNHH Đất mới nộp hồ sơ công bố hợp quy cho 208 mã hàng (3458 cái & bộ) sản phẩm dệt may, sản phẩm do công ty nhập khẩu.
Số giấy chứng nhận 19G02QV05275 ngày cấp 18/11/2019 do Công ty TNHH Giám định Vinacontrol TP Hồ Chí Minh cấp; Phương thức chứng nhận: Phương thức 7.
Địa chỉ: Lô 133-1C Đại lộ Độc lập, KCN Sóng Thần 1, P Dĩ An, TX Dĩ An tỉnh Bình Dương.
Danh sách các sản phẩm xem chi tiết.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#25
Ngày 13/12/2019; Công ty TNHH Đất mới nộp hồ sơ công bố hợp quy cho 361 mã hàng (19.101 cái & bộ) sản phẩm dệt may, sản phẩm do công ty nhập khẩu.
Số giấy chứng nhận 19G02QV05666 ngày cấp 28/11/2019 do Công ty TNHH Giám định Vinacontrol TP Hồ Chí Minh cấp; Phương thức chứng nhận: Phương thức 7.
Địa chỉ: Lô 133-1C Đại lộ Độc lập, KCN Sóng Thần 1, P Dĩ An, TX Dĩ An tỉnh Bình Dương.
Danh sách các sản phẩm xem chi tiết.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#26
Ngày 13/12/2019; Công ty TNHH Đất mới nộp hồ sơ công bố hợp quy cho 258 mã hàng (16.120 cái & bộ) sản phẩm dệt may, sản phẩm do công ty nhập khẩu.
Số giấy chứng nhận 19G02QV05465 ngày cấp 28/11/2019 do Công ty TNHH Giám định Vinacontrol TP Hồ Chí Minh cấp; Phương thức chứng nhận: Phương thức 7.
Địa chỉ: Lô 133-1C Đại lộ Độc lập, KCN Sóng Thần 1, P Dĩ An, TX Dĩ An tỉnh Bình Dương.
Danh sách các sản phẩm xem chi tiết.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#27
Ngày 17/3/2020; Công ty TNHH Đất mới nộp hồ sơ công bố hợp quy cho 179 mã hàng (3.040 cái & bộ) sản phẩm dệt may, sản phẩm do công ty nhập khẩu.
Số giấy chứng nhận 19G02QV00101-01 ngày cấp 14/02/2020 do Công ty TNHH Giám định Vinacontrol TP Hồ Chí Minh cấp; Phương thức chứng nhận: Phương thức 7.
Địa chỉ: Lô 133-1C Đại lộ Độc lập, KCN Sóng Thần 1, P Dĩ An, TX Dĩ An tỉnh Bình Dương.
Danh sách các sản phẩm xem chi tiết.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#28
Ngày 17/3/2020; Công ty TNHH Đất mới nộp hồ sơ công bố hợp quy cho 189 mã hàng (3.120 cái & bộ) sản phẩm dệt may, sản phẩm do công ty nhập khẩu.
Số giấy chứng nhận 19G02QV06009 ngày cấp 13/12/2019 do Công ty TNHH Giám định Vinacontrol TP Hồ Chí Minh cấp; Phương thức chứng nhận: Phương thức 7.
Địa chỉ: Lô 133-1C Đại lộ Độc lập, KCN Sóng Thần 1, P Dĩ An, TX Dĩ An tỉnh Bình Dương.
Danh sách các sản phẩm xem chi tiết.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#29
Ngày 17/3/2020; Công ty TNHH Đất mới nộp hồ sơ công bố hợp quy cho 405 mã hàng (27.360 cái & bộ) sản phẩm dệt may, sản phẩm do công ty nhập khẩu.
Số giấy chứng nhận 19G02QV06554 ngày cấp 07/01/2020 do Công ty TNHH Giám định Vinacontrol TP Hồ Chí Minh cấp; Phương thức chứng nhận: Phương thức 7.
Địa chỉ: Lô 133-1C Đại lộ Độc lập, KCN Sóng Thần 1, P Dĩ An, TX Dĩ An tỉnh Bình Dương.
Danh sách các sản phẩm xem chi tiết.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#30
Ngày 17/3/2020; Công ty TNHH Đất mới nộp hồ sơ công bố hợp quy cho 192 mã hàng (2916 cái & bộ) sản phẩm dệt may, sản phẩm do công ty nhập khẩu.
Số giấy chứng nhận 19G02QV06553 ngày cấp 07/01/2020 do Công ty TNHH Giám định Vinacontrol TP Hồ Chí Minh cấp; Phương thức chứng nhận: Phương thức 7.
Địa chỉ: Lô 133-1C Đại lộ Độc lập, KCN Sóng Thần 1, P Dĩ An, TX Dĩ An tỉnh Bình Dương.
Danh sách các sản phẩm xem chi tiết.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#31
Ngày 17/3/2020; Công ty TNHH Đất mới nộp hồ sơ công bố hợp quy cho 96 mã hàng (2.754 cái & bộ) sản phẩm dệt may, sản phẩm do công ty nhập khẩu.
Số giấy chứng nhận 19G02QV00102-01 ngày cấp 10/02/2020 do Công ty TNHH Giám định Vinacontrol TP Hồ Chí Minh cấp; Phương thức chứng nhận: Phương thức 7.
Địa chỉ: Lô 133-1C Đại lộ Độc lập, KCN Sóng Thần 1, P Dĩ An, TX Dĩ An tỉnh Bình Dương.
Danh sách các sản phẩm xem chi tiết.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#32
Ngày 17/3/2020; Công ty TNHH Đất mới nộp hồ sơ công bố hợp quy cho 97 mã hàng (3.434 cái & bộ) sản phẩm dệt may, sản phẩm do công ty nhập khẩu.
Số giấy chứng nhận 19G02QV00103-01 ngày cấp 10/02/2020 do Công ty TNHH Giám định Vinacontrol TP Hồ Chí Minh cấp; Phương thức chứng nhận: Phương thức 7.
Địa chỉ: Lô 133-1C Đại lộ Độc lập, KCN Sóng Thần 1, P Dĩ An, TX Dĩ An tỉnh Bình Dương.
Danh sách các sản phẩm xem chi tiết.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#33
Ngày 17/3/2020; Công ty TNHH Đất mới nộp hồ sơ công bố hợp quy cho 360 mã hàng (9.929 cái & bộ) sản phẩm dệt may, sản phẩm do công ty nhập khẩu.
Số giấy chứng nhận 20G02QQV00231-01 ngày cấp 18/02/2020 do Công ty TNHH Giám định Vinacontrol TP Hồ Chí Minh cấp; Phương thức chứng nhận: Phương thức 7.
Địa chỉ: Lô 133-1C Đại lộ Độc lập, KCN Sóng Thần 1, P Dĩ An, TX Dĩ An tỉnh Bình Dương.
Danh sách các sản phẩm xem chi tiết
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#34
Ngày 25/5/2020; Công ty TNHH Đất mới nộp hồ sơ công bố hợp quy cho 235 mã hàng (4.823 cái & bộ) sản phẩm dệt may, sản phẩm do công ty nhập khẩu.
Số giấy chứng nhận 20G02QQV00419-01 ngày cấp 18/3/2020 do Công ty TNHH Giám định Vinacontrol TP Hồ Chí Minh cấp; Phương thức chứng nhận: Phương thức 7.
Địa chỉ: Lô 133-1C Đại lộ Độc lập, KCN Sóng Thần 1, P Dĩ An, TX Dĩ An tỉnh Bình Dương.
Danh sách các sản phẩm xem chi tiết
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#35
Ngày 25/5/2020; Công ty TNHH Đất mới nộp hồ sơ công bố hợp quy cho 118 mã hàng (3.976 cái & bộ) sản phẩm dệt may, sản phẩm do công ty nhập khẩu.
Số giấy chứng nhận 20G02QQV00546-01 ngày cấp 18/3/2020 do Công ty TNHH Giám định Vinacontrol TP Hồ Chí Minh cấp; Phương thức chứng nhận: Phương thức 7.
Địa chỉ: Lô 133-1C Đại lộ Độc lập, KCN Sóng Thần 1, P Dĩ An, TX Dĩ An tỉnh Bình Dương.
Danh sách các sản phẩm xem chi tiết
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#36
Ngày 25/5/2020; Công ty TNHH Đất mới nộp hồ sơ công bố hợp quy cho 98 mã hàng (1.912 cái & bộ) sản phẩm dệt may, sản phẩm do công ty nhập khẩu (xuất xứ: Trung Quốc).
Số giấy chứng nhận 20G02QQV00547-01 ngày cấp 18/3/2020 do Công ty TNHH Giám định Vinacontrol TP Hồ Chí Minh cấp; Phương thức chứng nhận: Phương thức 7.
Địa chỉ: Lô 133-1C Đại lộ Độc lập, KCN Sóng Thần 1, P Dĩ An, TX Dĩ An tỉnh Bình Dương.
Danh sách các sản phẩm xem chi tiết
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#37
Ngày 25/5/2020; Công ty TNHH Đất mới nộp hồ sơ công bố hợp quy cho 74 mã hàng (3.019 cái & bộ) sản phẩm dệt may, sản phẩm do công ty nhập khẩu (xuất xứ: Trung Quốc).
Số giấy chứng nhận 20G02QQV00755-01 ngày cấp 13/4/2020 do Công ty TNHH Giám định Vinacontrol TP Hồ Chí Minh cấp; Phương thức chứng nhận: Phương thức 7.
Địa chỉ: Lô 133-1C Đại lộ Độc lập, KCN Sóng Thần 1, P Dĩ An, TX Dĩ An tỉnh Bình Dương.
Danh sách các sản phẩm xem chi tiết
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#38
Ngày 25/5/2020; Công ty TNHH Đất mới nộp hồ sơ công bố hợp quy cho 95 mã hàng (1.726 cái & bộ) sản phẩm dệt may, sản phẩm do công ty nhập khẩu (xuất xứ: nhiều nước).
Số giấy chứng nhận 20G02QQV00654-01 ngày cấp 01/4/2020 do Công ty TNHH Giám định Vinacontrol TP Hồ Chí Minh cấp; Phương thức chứng nhận: Phương thức 7.
Địa chỉ: Lô 133-1C Đại lộ Độc lập, KCN Sóng Thần 1, P Dĩ An, TX Dĩ An tỉnh Bình Dương.
Danh sách các sản phẩm xem chi tiết
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#39
Ngày 25/5/2020; Công ty TNHH Đất mới nộp hồ sơ công bố hợp quy cho 51 mã hàng (1.832 cái & bộ) sản phẩm dệt may, sản phẩm do công ty nhập khẩu (xuất xứ: việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc).
Số giấy chứng nhận 20G02QQV00756-01 ngày cấp 13/4/2020 do Công ty TNHH Giám định Vinacontrol TP Hồ Chí Minh cấp; Phương thức chứng nhận: Phương thức 7.
Địa chỉ: Lô 133-1C Đại lộ Độc lập, KCN Sóng Thần 1, P Dĩ An, TX Dĩ An tỉnh Bình Dương.
Danh sách các sản phẩm xem chi tiết
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#40
Ngày 25/5/2020; Công ty TNHH Đất mới nộp hồ sơ công bố hợp quy cho 124 mã hàng (2.347 cái & bộ) sản phẩm dệt may, sản phẩm do công ty nhập khẩu (xuất xứ: nhiều nước).
Số giấy chứng nhận 20G02QQV00754-01 ngày cấp 13/4/2020 do Công ty TNHH Giám định Vinacontrol TP Hồ Chí Minh cấp; Phương thức chứng nhận: Phương thức 7.
Địa chỉ: Lô 133-1C Đại lộ Độc lập, KCN Sóng Thần 1, P Dĩ An, TX Dĩ An tỉnh Bình Dương.
Danh sách các sản phẩm xem chi tiết
 

Đính kèm

Top