Công ty TNHH Đất Mới (CB Đợt 2)

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#1
Ngày 08/01/2019 nộp hồ sơ công bố 440 sản phẩm dệt may.
Địa chỉ: Lô 133-1C Đại lộ Độc lập, KCN Sóng Thần 1, P Dĩ An, TX Dĩ An tỉnh Bình Dương.
Danh sách các sản phẩm xem chi tiết.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#2
Ngày 22/02/2019; (16h00) Công ty TNHH Đất mới nộp hồ sơ công bố hợp quy cho 9.213 cái & bộ sản phẩm dệt may.
Số giấy chứng nhận 19G02QV00262 ngày cấp 25/01/2019 do Công ty TNHH Giám định Vinacontrol TP Hồ Chí Minh cấp.
Địa chỉ: Lô 133-1C Đại lộ Độc lập, KCN Sóng Thần 1, P Dĩ An, TX Dĩ An tỉnh Bình Dương.
Danh sách các sản phẩm xem chi tiết.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#3
Ngày 22/02/2019; (16h00) Công ty TNHH Đất mới nộp hồ sơ công bố hợp quy cho 14.530 cái & bộ sản phẩm dệt may.
Số giấy chứng nhận 18G02QV06468 ngày cấp 20/01/2019 do Công ty TNHH Giám định Vinacontrol TP Hồ Chí Minh cấp.
Địa chỉ: Lô 133-1C Đại lộ Độc lập, KCN Sóng Thần 1, P Dĩ An, TX Dĩ An tỉnh Bình Dương.
Danh sách các sản phẩm xem chi tiết.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#4
Ngày 22/02/2019; (16h00) Công ty TNHH Đất mới nộp hồ sơ công bố hợp quy cho 40762 cái & bộ sản phẩm dệt may.
Số giấy chứng nhận 19G02QV00052 ngày cấp 25/01/2019 do Công ty TNHH Giám định Vinacontrol TP Hồ Chí Minh cấp.
Địa chỉ: Lô 133-1C Đại lộ Độc lập, KCN Sóng Thần 1, P Dĩ An, TX Dĩ An tỉnh Bình Dương.
Danh sách các sản phẩm xem chi tiết.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#5
Ngày 17/4/2019; (09h00) Công ty TNHH Đất mới nộp hồ sơ công bố hợp quy cho 322 mã hàng (9155 cái & bộ) sản phẩm dệt may.
Số giấy chứng nhận 19G02QV00596 ngày cấp 28/02/2019 do Công ty TNHH Giám định Vinacontrol TP Hồ Chí Minh cấp.
Địa chỉ: Lô 133-1C Đại lộ Độc lập, KCN Sóng Thần 1, P Dĩ An, TX Dĩ An tỉnh Bình Dương.
Danh sách các sản phẩm xem chi tiết.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#6
Ngày 17/4/2019; (09h00) Công ty TNHH Đất mới nộp hồ sơ công bố hợp quy cho 379 mã hàng (7.619 cái & bộ) sản phẩm dệt may.
Số giấy chứng nhận 19G02QV00595 ngày cấp 28/02/2019 do Công ty TNHH Giám định Vinacontrol TP Hồ Chí Minh cấp.
Địa chỉ: Lô 133-1C Đại lộ Độc lập, KCN Sóng Thần 1, P Dĩ An, TX Dĩ An tỉnh Bình Dương.
Danh sách các sản phẩm xem chi tiết.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#7
Ngày 17/4/2019; (09h00) Công ty TNHH Đất mới nộp hồ sơ công bố hợp quy cho 380 mã hàng (11.528 cái & bộ) sản phẩm dệt may.
Số giấy chứng nhận 19G02QV00885 ngày cấp 26/3/2019 do Công ty TNHH Giám định Vinacontrol TP Hồ Chí Minh cấp.
Địa chỉ: Lô 133-1C Đại lộ Độc lập, KCN Sóng Thần 1, P Dĩ An, TX Dĩ An tỉnh Bình Dương.
Danh sách các sản phẩm xem chi tiết.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#8
Ngày 17/4/2019; (09h00) Công ty TNHH Đất mới nộp hồ sơ công bố hợp quy cho 435 mã hàng (10.983 cái & bộ) sản phẩm dệt may.
Số giấy chứng nhận 19G02QV01121 ngày cấp 03/4/2019 do Công ty TNHH Giám định Vinacontrol TP Hồ Chí Minh cấp.
Địa chỉ: Lô 133-1C Đại lộ Độc lập, KCN Sóng Thần 1, P Dĩ An, TX Dĩ An tỉnh Bình Dương.
Danh sách các sản phẩm xem chi tiết.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#9
Ngày 20/5/2019; (09h00) Công ty TNHH Đất mới nộp hồ sơ công bố hợp quy cho 242 mã hàng (6.856 cái & bộ) sản phẩm dệt may.
Số giấy chứng nhận 19G02QV01569 ngày cấp 09/5/2019 do Công ty TNHH Giám định Vinacontrol TP Hồ Chí Minh cấp.
Địa chỉ: Lô 133-1C Đại lộ Độc lập, KCN Sóng Thần 1, P Dĩ An, TX Dĩ An tỉnh Bình Dương.
Danh sách các sản phẩm xem chi tiết.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#10
Ngày 20/5/2019; (09h00) Công ty TNHH Đất mới nộp hồ sơ công bố hợp quy cho 297 mã hàng (13.539 cái & bộ) sản phẩm dệt may.
Số giấy chứng nhận 19G02QV01397 ngày cấp 25/4/2019 do Công ty TNHH Giám định Vinacontrol TP Hồ Chí Minh cấp.
Địa chỉ: Lô 133-1C Đại lộ Độc lập, KCN Sóng Thần 1, P Dĩ An, TX Dĩ An tỉnh Bình Dương.
Danh sách các sản phẩm xem chi tiết.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#11
Ngày 24/5/2019; (16h00) Công ty TNHH Đất mới nộp hồ sơ công bố hợp quy cho 279 mã hàng (10.865 cái & bộ) sản phẩm dệt may.
Số giấy chứng nhận 19G02QV01736 ngày cấp 20/5/2019 do Công ty TNHH Giám định Vinacontrol TP Hồ Chí Minh cấp.
Địa chỉ: Lô 133-1C Đại lộ Độc lập, KCN Sóng Thần 1, P Dĩ An, TX Dĩ An tỉnh Bình Dương.
Danh sách các sản phẩm xem chi tiết.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#12
Ngày 24/5/2019; (16h00) Công ty TNHH Đất mới nộp hồ sơ công bố hợp quy cho 441 mã hàng (15.454 cái & bộ) sản phẩm dệt may.
Số giấy chứng nhận 19G02QV01836 ngày cấp 20/5/2019 do Công ty TNHH Giám định Vinacontrol TP Hồ Chí Minh cấp.
Địa chỉ: Lô 133-1C Đại lộ Độc lập, KCN Sóng Thần 1, P Dĩ An, TX Dĩ An tỉnh Bình Dương.
Danh sách các sản phẩm xem chi tiết.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#13
Ngày 26/8/2019; (16h00) Công ty TNHH Đất mới nộp hồ sơ công bố hợp quy cho 273 mã hàng (6056 cái & bộ) sản phẩm dệt may, sản phẩm do công ty nhập khẩu.
Số giấy chứng nhận 19G02QV03052 ngày cấp 05/8/2019 do Công ty TNHH Giám định Vinacontrol TP Hồ Chí Minh cấp.
Địa chỉ: Lô 133-1C Đại lộ Độc lập, KCN Sóng Thần 1, P Dĩ An, TX Dĩ An tỉnh Bình Dương.
Danh sách các sản phẩm xem chi tiết.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#14
Ngày 26/8/2019; Công ty TNHH Đất mới nộp hồ sơ công bố hợp quy cho 380 mã hàng (17.740 cái & bộ) sản phẩm dệt may, sản phẩm do công ty nhập khẩu.
Số giấy chứng nhận 19G02QV02573 ngày cấp 02/7/2019 do Công ty TNHH Giám định Vinacontrol TP Hồ Chí Minh cấp.
Địa chỉ: Lô 133-1C Đại lộ Độc lập, KCN Sóng Thần 1, P Dĩ An, TX Dĩ An tỉnh Bình Dương.
Danh sách các sản phẩm xem chi tiết.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#15
Ngày 26/8/2019; Công ty TNHH Đất mới nộp hồ sơ công bố hợp quy cho 232 mã hàng (3.659 cái & bộ) sản phẩm dệt may, sản phẩm do công ty nhập khẩu.
Số giấy chứng nhận 19G02QV01977 ngày cấp 31/5/2019 do Công ty TNHH Giám định Vinacontrol TP Hồ Chí Minh cấp.
Địa chỉ: Lô 133-1C Đại lộ Độc lập, KCN Sóng Thần 1, P Dĩ An, TX Dĩ An tỉnh Bình Dương.
Danh sách các sản phẩm xem chi tiết.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#16
Ngày 24-9/2019; Công ty TNHH Đất mới nộp hồ sơ công bố hợp quy cho 411 mã hàng (17.050cái & bộ) sản phẩm dệt may, sản phẩm do công ty nhập khẩu.
Số giấy chứng nhận 19G02QV03548 ngày cấp 28/8/2019 do Công ty TNHH Giám định Vinacontrol TP Hồ Chí Minh cấp; Phương thức chứng nhận: Phương thức 7.
Địa chỉ: Lô 133-1C Đại lộ Độc lập, KCN Sóng Thần 1, P Dĩ An, TX Dĩ An tỉnh Bình Dương.
Danh sách các sản phẩm xem chi tiết.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#17
Ngày 24/9/2019; Công ty TNHH Đất mới nộp hồ sơ công bố hợp quy cho 273 mã hàng (5000 cái & bộ) sản phẩm dệt may, sản phẩm do công ty nhập khẩu.
Số giấy chứng nhận 19G02QV03741 ngày cấp 29/8/2019 do Công ty TNHH Giám định Vinacontrol TP Hồ Chí Minh cấp; Phương thức chứng nhận: Phương thức 7.
Địa chỉ: Lô 133-1C Đại lộ Độc lập, KCN Sóng Thần 1, P Dĩ An, TX Dĩ An tỉnh Bình Dương.
Danh sách các sản phẩm xem chi tiết.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#18
Ngày 14/10/2019; Công ty TNHH Đất mới nộp hồ sơ công bố hợp quy cho 159 mã hàng (2544 cái & bộ) sản phẩm dệt may, sản phẩm do công ty nhập khẩu.
Số giấy chứng nhận 19G02QV04079 ngày cấp 24/9/2019 do Công ty TNHH Giám định Vinacontrol TP Hồ Chí Minh cấp; Phương thức chứng nhận: Phương thức 7.
Địa chỉ: Lô 133-1C Đại lộ Độc lập, KCN Sóng Thần 1, P Dĩ An, TX Dĩ An tỉnh Bình Dương.
Danh sách các sản phẩm xem chi tiết.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#19
Ngày 14/10/2019; Công ty TNHH Đất mới nộp hồ sơ công bố hợp quy cho 347 mã hàng (9382cái & bộ) sản phẩm dệt may, sản phẩm do công ty nhập khẩu.
Số giấy chứng nhận 19G02QV04078 ngày cấp 24/9/2019 do Công ty TNHH Giám định Vinacontrol TP Hồ Chí Minh cấp; Phương thức chứng nhận: Phương thức 7.
Địa chỉ: Lô 133-1C Đại lộ Độc lập, KCN Sóng Thần 1, P Dĩ An, TX Dĩ An tỉnh Bình Dương.
Danh sách các sản phẩm xem chi tiết.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#20
Ngày 14/11/2019; Công ty TNHH Đất mới nộp hồ sơ công bố hợp quy cho 162 mã hàng (2451cái & bộ) sản phẩm dệt may, sản phẩm do công ty nhập khẩu.
Số giấy chứng nhận 19G02QV04686 ngày cấp 17/10/2019 do Công ty TNHH Giám định Vinacontrol TP Hồ Chí Minh cấp; Phương thức chứng nhận: Phương thức 7.
Địa chỉ: Lô 133-1C Đại lộ Độc lập, KCN Sóng Thần 1, P Dĩ An, TX Dĩ An tỉnh Bình Dương.
Danh sách các sản phẩm xem chi tiết.
 

Đính kèm

Top