CÔNG TY TNHH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỆ NHẤT

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#21
Ngày 21/11/2019, Phòng QLNL&KTAT Sở Công thương Bình Dương nhận hồ sơ công bố hợp quy 01 sản phẩm dệt may của CÔNG TY TNHH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỆ NHẤT với 854,7 mét vải 100% Polyester sản phẩm đã được Công ty Cổ phần Viện nghiên cứu Dệt may chứng nhận chất lượng sản phẩm theo quyết định số 1471902631 ngày cấp 15/11/2019. (theo phương thức 7); Tờ Khai hải quan: 102974405440 ngày 07/11/2019.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#22
Ngày 21/11/2019, Phòng QLNL&KTAT Sở Công thương Bình Dương nhận hồ sơ công bố hợp quy 01 sản phẩm dệt may của CÔNG TY TNHH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỆ NHẤT với 2582.6 mét vải 100% Polyester sản phẩm đã được Công ty Cổ phần Viện nghiên cứu Dệt may chứng nhận chất lượng sản phẩm theo quyết định số 1471902605 ngày cấp 15/11/2019. (theo phương thức 7); Tờ Khai hải quan: 102970732800 ngày 05/11/2019.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#23
Ngày 31/12/2019, Phòng QLNL&KTAT Sở Công thương Bình Dương nhận hồ sơ công bố hợp quy 01 sản phẩm dệt may của CÔNG TY TNHH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỆ NHẤT với 1908,5 mét vải 100% Polyester sản phẩm đã được Công ty Cổ phần Viện nghiên cứu Dệt may chứng nhận chất lượng sản phẩm theo quyết định số 1471902823 ngày cấp 16/12/2019. (theo phương thức 7); Tờ Khai hải quan: 103032650230 ngày 06/12/2019.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#24
Ngày 11/3/2020, Phòng QLNL&KTAT Sở Công thương Bình Dương nhận hồ sơ công bố hợp quy 01 sản phẩm dệt may của CÔNG TY TNHH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỆ NHẤT với 1139,60 mét vải 15%, Acrylic 85% Polyester sản phẩm đã được Công ty Cổ phần Viện nghiên cứu Dệt may chứng nhận chất lượng sản phẩm theo quyết định số 1472000161 ngày cấp 27/02/2020. (theo phương thức 7); Tờ Khai hải quan: 103147404510 ngày 13/02/2020.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#25
Ngày 28/02/2020, Phòng QLNL&KTAT Sở Công thương Bình Dương nhận hồ sơ công bố hợp quy 01 sản phẩm dệt may của CÔNG TY TNHH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỆ NHẤT với 7949 mét, sản phẩm đã được Công ty Cổ phần Viện nghiên cứu Dệt may chứng nhận chất lượng sản phẩm theo quyết định số 147200037 ngày cấp 17/02/2020. (theo phương thức 7); Tờ Khai hải quan: 103115309030 ngày 17/01/2020.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#26
Ngày 04/02/2020, Phòng QLNL&KTAT Sở Công thương Bình Dương nhận hồ sơ công bố hợp quy 01 sản phẩm dệt may của CÔNG TY TNHH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỆ NHẤT với 1918,1 mét, sản phẩm đã được Công ty Cổ phần Viện nghiên cứu Dệt may chứng nhận chất lượng sản phẩm theo quyết định số 1471903001 ngày cấp 08/01/2020. (theo phương thức 7); Tờ Khai hải quan: 103076449600 ngày 27/12/2019.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#27
Ngày 04/02/2020, Phòng QLNL&KTAT Sở Công thương Bình Dương nhận hồ sơ công bố hợp quy 01 sản phẩm dệt may của CÔNG TY TNHH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỆ NHẤT với 6067,5 mét, sản phẩm đã được Công ty Cổ phần Viện nghiên cứu Dệt may chứng nhận chất lượng sản phẩm theo quyết định số 1471902913 ngày cấp 07/01/2020. (theo phương thức 7); Tờ Khai hải quan: 103060137940 ngày 19/12/2019.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#28
Ngày 21/02/2020, Phòng QLNL&KTAT Sở Công thương Bình Dương nhận hồ sơ công bố hợp quy 01 sản phẩm dệt may của CÔNG TY TNHH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỆ NHẤT với 2140 mét, sản phẩm đã được Công ty Cổ phần Viện nghiên cứu Dệt may chứng nhận chất lượng sản phẩm theo quyết định số 1472000003 ngày cấp 05/02/2020. (theo phương thức 7); Tờ Khai hải quan: 103106225830 ngày 13/01/2020.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#29
Ngày 04/5/2020, Phòng QLNL&KTAT Sở Công thương Bình Dương nhận hồ sơ công bố hợp quy 01 sản phẩm dệt may của CÔNG TY TNHH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỆ NHẤT với 973,1 mét, sản phẩm đã được Công ty Cổ phần Viện nghiên cứu Dệt may chứng nhận chất lượng sản phẩm theo quyết định số 1472000265 ngày cấp 23/3/2020. (theo phương thức 7); Tờ Khai hải quan: 103196821560 ngày 12/3/2020.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#30
Ngày 21/5/2020, Phòng QLNL&KTAT Sở Công thương Bình Dương nhận hồ sơ công bố hợp quy 01 sản phẩm dệt may của CÔNG TY TNHH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỆ NHẤT với 2296,8 mét, sản phẩm đã được Công ty Cổ phần Viện nghiên cứu Dệt may chứng nhận chất lượng sản phẩm theo quyết định số 1472000679 ngày cấp 16/5/2020. (theo phương thức 7); Tờ Khai hải quan: 103300766550 ngày 07/5/2020.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#31
Ngày 21/5/2020, Phòng QLNL&KTAT Sở Công thương Bình Dương nhận hồ sơ công bố hợp quy 01 sản phẩm dệt may của CÔNG TY TNHH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỆ NHẤT với 1005,7 mét, sản phẩm đã được Công ty Cổ phần Viện nghiên cứu Dệt may chứng nhận chất lượng sản phẩm theo quyết định số 1472000511 ngày cấp 16/5/2020. (theo phương thức 7); Tờ Khai hải quan: 103274106501 ngày 21/4/2020.
 

Đính kèm

Top