CÔNG TY TNHH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỆ NHẤT

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#1
14'20'' ngày 21/01/2019, Phòng KTATMT nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm dệt may của CÔNG TY TNHH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỆ NHẤT với 827,3 mét vải 100% polyester dùng bọc nệm ghế đã được công ty cổ phần viện nghiên cứu dệt may chứng nhận chất lượng sản phẩm theo quyết định số 1471900087 ngày cấp 11/01/2019.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#2
09'30'' ngày 23/01/2019, Phòng KTATMT nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm dệt may của CÔNG TY TNHH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỆ NHẤT với 2212,5 mét vải 100% polyester dùng bọc nệm ghế đã được công ty cổ phần viện nghiên cứu dệt may chứng nhận chất lượng sản phẩm theo quyết định số 1471900199 ngày cấp 18/01/2019.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#3
09'30'' ngày 28/01/2019, Phòng KTATMT nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm dệt may của CÔNG TY TNHH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỆ NHẤT với (533+556+545) mét vải 100% polyester dùng bọc nệm ghế đã được công ty cổ phần viện nghiên cứu dệt may chứng nhận chất lượng sản phẩm theo quyết định số 1471900199 ngày cấp 18/01/2019.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#4
09'30'' ngày 26/02/2019, Phòng KTATMT Sở Công thương Bình Dương nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm dệt may của CÔNG TY TNHH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỆ NHẤT với 859.9 mét vải 100% polyester dùng bọc nệm ghế đã được công ty cổ phần viện nghiên cứu dệt may chứng nhận chất lượng sản phẩm theo quyết định số 1471900381 ngày cấp 12/02/2019.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#5
16'30'' ngày 17/4/2019, Phòng KTATMT Sở Công thương Bình Dương nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm dệt may của CÔNG TY TNHH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỆ NHẤT với 1405 mét vải 100% polyester dùng bọc nệm ghế đã được công ty cổ phần viện nghiên cứu dệt may chứng nhận chất lượng sản phẩm theo quyết định số 1471900869 ngày cấp 29/3/2019. (theo phương thức 7)
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#6
16'30'' ngày 17/4/2019, Phòng KTATMT Sở Công thương Bình Dương nhận hồ sơ công bố hợp quy 03 sản phẩm dệt may của CÔNG TY TNHH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỆ NHẤT với 2924 mét vải 100% polyester dùng bọc nệm ghế đã được công ty cổ phần viện nghiên cứu dệt may chứng nhận chất lượng sản phẩm theo quyết định số 1471900999 ngày cấp 11/4/2019. (theo phương thức 7)
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#7
Ngày 31/5/2019, Phòng QLNL&KTAT Sở Công thương Bình Dương nhận hồ sơ công bố hợp quy 01 sản phẩm dệt may của CÔNG TY TNHH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỆ NHẤT với 1009 mét vải 95% polyester 5% linen đã được Công ty Cổ phần Viện nghiên cứu Dệt may chứng nhận chất lượng sản phẩm theo quyết định số 1471901345 ngày cấp 20/5/2019. (theo phương thức 7); Tờ Khai hải quan: 102626094540 ngày 06/5/2019.
Đính kèm:
 

Đính kèm

Last edited:

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#8
Ngày 31/5/2019, Phòng QLNL&KTAT Sở Công thương Bình Dương nhận hồ sơ công bố hợp quy 01 sản phẩm dệt may của CÔNG TY TNHH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỆ NHẤT với 362,90 mét vải 95% polyester 5% linen đã được Công ty Cổ phần Viện nghiên cứu Dệt may chứng nhận chất lượng sản phẩm theo quyết định số 1471901421 ngày cấp 20/5/2019. (theo phương thức 7); Tờ Khai hải quan: 102635710440 ngày 10/5/2019.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#9
Ngày 19/6/2019, Phòng QLNL&KTAT Sở Công thương Bình Dương nhận hồ sơ công bố hợp quy 01 sản phẩm dệt may của CÔNG TY TNHH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỆ NHẤT với 3150,90 mét vải 100% Polyester đã được Công ty Cổ phần Viện nghiên cứu Dệt may chứng nhận chất lượng sản phẩm theo quyết định số 1471901569 ngày cấp 10/6/2019. (theo phương thức 7); Tờ Khai hải quan: 102680050760 ngày 03/6/2019/2019.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#10
Ngày 19/6/2019, Phòng QLNL&KTAT Sở Công thương Bình Dương nhận hồ sơ công bố hợp quy 01 sản phẩm dệt may của CÔNG TY TNHH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỆ NHẤT với 2320,50 mét vải 100% Polyester đã được Công ty Cổ phần Viện nghiên cứu Dệt may chứng nhận chất lượng sản phẩm theo quyết định số 1471901543 ngày cấp 10/6/2019. (theo phương thức 7); Tờ Khai hải quan: 102672999440 ngày 30/5/2019.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#11
Ngày 11/6/2019, Phòng QLNL&KTAT Sở Công thương Bình Dương nhận hồ sơ công bố hợp quy 01 sản phẩm dệt may của CÔNG TY TNHH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỆ NHẤT với 516,9 mét vải 100% Polyester đã được Công ty Cổ phần Viện nghiên cứu Dệt may chứng nhận chất lượng sản phẩm theo quyết định số 1471901481 ngày cấp 30/5/2019. (theo phương thức 7); Tờ Khai hải quan: 102652737020 ngày 20/5/2019.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#12
Ngày 11/6/2019, Phòng QLNL&KTAT Sở Công thương Bình Dương nhận hồ sơ công bố hợp quy 01 sản phẩm dệt may của CÔNG TY TNHH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỆ NHẤT với 479,8 mét vải 95% Polyester, 5% Linen đã được Công ty Cổ phần Viện nghiên cứu Dệt may chứng nhận chất lượng sản phẩm theo quyết định số 1471904505 ngày cấp 03/6/2019. (theo phương thức 7); Tờ Khai hải quan: 102662890740 ngày 25/5/2019.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#13
Ngày 02/8/2019, Phòng QLNL&KTAT Sở Công thương Bình Dương nhận hồ sơ công bố hợp quy 01 sản phẩm dệt may của CÔNG TY TNHH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỆ NHẤT với 801.3 mét vải 100% Polyester, sản phẩm đã được Công ty Cổ phần Viện nghiên cứu Dệt may chứng nhận chất lượng sản phẩm theo quyết định số 1471901741 ngày cấp 16/7/2019. (theo phương thức 7); Tờ Khai hải quan: 102746995740 ngày 09/7/2019.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#14
Ngày 02/8/2019, Phòng QLNL&KTAT Sở Công thương Bình Dương nhận hồ sơ công bố hợp quy 01 sản phẩm dệt may của CÔNG TY TNHH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỆ NHẤT với 3185 mét vải 100% Polyester, sản phẩm đã được Công ty Cổ phần Viện nghiên cứu Dệt may chứng nhận chất lượng sản phẩm theo quyết định số 1471901739 ngày cấp 18/7/2019. (theo phương thức 7); Tờ Khai hải quan: 102748136850 ngày 09/7/2019.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#15
Ngày 09/8/2019, Phòng QLNL&KTAT Sở Công thương Bình Dương nhận hồ sơ công bố hợp quy 01 sản phẩm dệt may của CÔNG TY TNHH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỆ NHẤT với 354.3 mét vải 95% Polyester; 2% Nylon; 3% Cotton, sản phẩm đã được Công ty Cổ phần Viện nghiên cứu Dệt may chứng nhận chất lượng sản phẩm theo quyết định số 1471901839 ngày cấp 01/8/2019. (theo phương thức 7); Tờ Khai hải quan: 102775415630 ngày 24/7/2019.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#16
Ngày 20/8/2019, Phòng QLNL&KTAT Sở Công thương Bình Dương nhận hồ sơ công bố hợp quy 01 sản phẩm dệt may của CÔNG TY TNHH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỆ NHẤT với 605.27 mét vải 100% Polyester sản phẩm đã được Công ty Cổ phần Viện nghiên cứu Dệt may chứng nhận chất lượng sản phẩm theo quyết định số 1471901933 ngày cấp 12/8/2019. (theo phương thức 7); Tờ Khai hải quan: 102796668810 ngày 05/8/2019.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#17
Ngày 10/9/2019, Phòng QLNL&KTAT Sở Công thương Bình Dương nhận hồ sơ công bố hợp quy 01 sản phẩm dệt may của CÔNG TY TNHH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỆ NHẤT với 1058.1 mét vải 100% Polyester sản phẩm đã được Công ty Cổ phần Viện nghiên cứu Dệt may chứng nhận chất lượng sản phẩm theo quyết định số 1471902063 ngày cấp 30/8/2019. (theo phương thức 7); Tờ Khai hải quan: 102829757660 ngày 22/8/2019.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#18
Ngày 01/10/2019, Phòng QLNL&KTAT Sở Công thương Bình Dương nhận hồ sơ công bố hợp quy 01 sản phẩm dệt may của CÔNG TY TNHH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỆ NHẤT với 1804.8 mét vải 15@Acrylic và 85% Polyester sản phẩm đã được Công ty Cổ phần Viện nghiên cứu Dệt may chứng nhận chất lượng sản phẩm theo quyết định số 1471902209 ngày cấp 24/9/2019. (theo phương thức 7); Tờ Khai hải quan: 102875647560 ngày 17/9/2019.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#19
Ngày 09/10/2019, Phòng QLNL&KTAT Sở Công thương Bình Dương nhận hồ sơ công bố hợp quy 01 sản phẩm dệt may của CÔNG TY TNHH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỆ NHẤT với 2346.3 mét vải 100% Polyester sản phẩm đã được Công ty Cổ phần Viện nghiên cứu Dệt may chứng nhận chất lượng sản phẩm theo quyết định số 1471902273 ngày cấp 02/10/2019/2019. (theo phương thức 7); Tờ Khai hải quan: 102889695640 ngày 24/9/2019.
 

Đính kèm

PQLNLKTAT

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn
#20
Ngày 04/11/2019, Phòng QLNL&KTAT Sở Công thương Bình Dương nhận hồ sơ công bố hợp quy 01 sản phẩm dệt may của CÔNG TY TNHH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỆ NHẤT với 661,2 mét vải 100% Polyester sản phẩm đã được Công ty Cổ phần Viện nghiên cứu Dệt may chứng nhận chất lượng sản phẩm theo quyết định số 1471902511 ngày cấp 02/10/2019. (theo phương thức 7); Tờ Khai hải quan: 102935186650 ngày 18/10/2019.
 

Đính kèm

Top