logo

Danh mục dịch vụ công

Phòng ban phụ trách

Lĩnh vực

Tên thủ tục hành chính

Đối tượng

Kết quả

Cấp


danh mục dịch vụ công

Cá nhân, doanh nghiệp vui lòng tạo tài khoản và đăng nhập tại Trang thủ tục hành chính trước khi sử dụng chức năng nộp hồ sơ trực tuyến đối với thủ tục hành chính cấp độ 3 trở lên.

NỘP TRƯỚC PHÍ, LỆ PHÍ (ĐỐI VỚI THỦ TỤC CÓ YÊU CẦU)
Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Bình Dương
Số tài khoản:0841000797979
Chủ tài khoản: Sở Công Thương tỉnh Bình Dương

STT Tên thủ tục hành chính Cấp Lĩnh vực Phòng ban phụ trách Nộp hồ sơ trực tuyến
151 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải Cấp 2 Lưu thông hàng hóa trong nước Quản lý thương mại Nộp hồ sơ
152 Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG Cấp 2 Lưu thông hàng hóa trong nước Quản lý thương mại Nộp hồ sơ
153 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG Cấp 2 Lưu thông hàng hóa trong nước Quản lý thương mại Nộp hồ sơ
154 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG Cấp 2 Lưu thông hàng hóa trong nước Quản lý thương mại Nộp hồ sơ
155 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải Cấp 2 Lưu thông hàng hóa trong nước Quản lý thương mại Nộp hồ sơ
156 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải Cấp 2 Lưu thông hàng hóa trong nước Quản lý thương mại Nộp hồ sơ
157 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải Cấp 2 Lưu thông hàng hóa trong nước Quản lý thương mại Nộp hồ sơ