logo

Danh mục dịch vụ công

Phòng ban phụ trách

Lĩnh vực

Tên thủ tục hành chính

Đối tượng

Kết quả

Cấp


danh mục dịch vụ công

Cá nhân, doanh nghiệp vui lòng tạo tài khoản và đăng nhập tại Trang thủ tục hành chính trước khi sử dụng chức năng nộp hồ sơ trực tuyến đối với thủ tục hành chính cấp độ 3 trở lên.

NỘP TRƯỚC PHÍ, LỆ PHÍ (ĐỐI VỚI THỦ TỤC CÓ YÊU CẦU)
Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Bình Dương
Số tài khoản:0841000797979
Chủ tài khoản: Sở Công Thương tỉnh Bình Dương

STT Tên thủ tục hành chính Cấp Lĩnh vực Phòng ban phụ trách Nộp hồ sơ trực tuyến
151 Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Cấp 2 Lưu thông hàng hóa trong nước Quản lý thương mại Nộp hồ sơ
152 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Cấp 2 Lưu thông hàng hóa trong nước Quản lý thương mại Nộp hồ sơ
153 Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu (do hết thời hạn hiệu lực) Cấp 2 Lưu thông hàng hóa trong nước Quản lý thương mại Nộp hồ sơ
154 Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu (do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần,bị rách nát hoặc bị cháy) Cấp 2 Lưu thông hàng hóa trong nước Quản lý thương mại Nộp hồ sơ
155 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ Cấp 2 Lưu thông hàng hóa trong nước Quản lý thương mại Nộp hồ sơ
156 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ Cấp 2 Lưu thông hàng hóa trong nước Quản lý thương mại Nộp hồ sơ
157 Cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại Cấp 2 Công nghiệp tiêu dùng Quản lý thương mại Nộp hồ sơ
158 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại Cấp 2 Công nghiệp tiêu dùng Quản lý thương mại Nộp hồ sơ
159 Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại (do hết thời hạn hiệu lực). Cấp 2 Công nghiệp tiêu dùng Quản lý thương mại Nộp hồ sơ
160 Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại (do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách nát hoặc bị cháy) Cấp 2 Công nghiệp tiêu dùng Quản lý thương mại Nộp hồ sơ