logo

Chương trình công tác tháng 8/2017

STT Nội dung Phân công Ban Giám đốc Đơn vị thực hiện Tiến độ hoàn thành Ghi chú
Chủ trì Phối hợp
Tháng 8
1

Tiếp tục thực hiện nâng cấp Dịch vụ công mức độ 3,4 và phần mềm “Một cửa”.

Giám đốc Sở Văn phòng Sở
2

Tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động điện lực của các đơn vị Điện lực trên địa bàn tỉnh (tháng 8-9).

Giám đốc Sở Thanh tra Sở Phòng Quản lý Năng lượng