logo

Chương trình công tác tháng 7/2017

STT Nội dung Phân công Ban Giám đốc Đơn vị thực hiện Tiến độ hoàn thành Ghi chú
Chủ trì Phối hợp
Tháng 7
1

Tổ chức kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh, cung ứng, bảo quản và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (tháng 7-8).

Giám đốc Sở Thanh tra Sở Phòng Kỹ thuật an toàn – Môi trường
2

Chuẩn bị nội dung tiếp đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017 của tỉnh

Giám đốc Sở Văn phòng Sở