logo

Chương trình công tác tháng 6/2017

STT Nội dung Phân công Ban Giám đốc Đơn vị thực hiện Tiến độ hoàn thành Ghi chú
Chủ trì Phối hợp
Tháng 6
1

Phát hành Kỷ yếu ngành Công Thương.

Giám đốc Sở Văn phòng Sở Đơn vị tư vấn; Các phòng, đơn vị

x

x

2

Triển khai xây dựng mô hình “Chính quyền thân thiện, Công sở thân thiện” theo hướng dẫn của Sở Nội vụ.

Giám đốc Sở Văn phòng Sở Các phòng, đơn vị

x

x

3

Ban hành lại quy chế sử dụng, quản trị phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc có ứng dụng chữ ký số.

Giám đốc Sở Văn phòng Sở

x

x

4

Ban hành chương trình hành động của Sở thực hiện Quyết định số 813/QĐ-UBND ngày 30/3/2017 của UBND tỉnh về việc triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XII.

Giám đốc Sở Văn phòng Sở

x

x