logo

Chương trình công tác tháng 12/2017

STT Nội dung Phân công Ban Giám đốc Đơn vị thực hiện Tiến độ hoàn thành Ghi chú
Chủ trì Phối hợp
Tháng 12
1

Ban hành Chương trình công tác của Sở Công Thương năm 2018.

Giám đốc Sở Các phòng, đơn vị
2

Báo cáo Tổng kết Sở Công Thương năm 2017.

Giám đốc Sở Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp Các phòng, đơn vị
3

Xây dựng kế hoạch ngành Công Thương năm 2018.

Giám đốc Sở Các phòng, đơn vị