logo

Chương trình công tác tháng 11/2017

STT Nội dung Phân công Ban Giám đốc Đơn vị thực hiện Tiến độ hoàn thành Ghi chú
Chủ trì Phối hợp
Tháng 11
1

Thực hiện các thủ tục triển khai lập các đề án của Sở đăng ký năm 2018.

Giám đốc Sở Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp Các phòng, đơn vị
2

Chuẩn bị tốt nội dung lãnh đạo Sở làm việc với UBND các huyện, thị, thành phố về công tác quản lý nhà nước đối với ngành Công Thương.

Giám đốc Sở Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp Các phòng, đơn vị
3

Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1084/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình 34 của Tỉnh ủy về đổi mới thu hút đầu tư giai đoạn 2016-2020.

Giám đốc Sở Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp Các phòng, đơn vị
4

Triển khai Kế hoạch tổ chức đánh giá, phân loại và xét khen thưởng CCVC năm 2017.

Giám đốc Sở Văn phòng Sở