logo

Chương trình công tác tháng 10/2017

STT Nội dung Phân công Ban Giám đốc Đơn vị thực hiện Tiến độ hoàn thành Ghi chú
Chủ trì Phối hợp
Tháng 10
1

Tổ chức kiểm tra các trạm nạp Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) vào chai trên địa bàn tỉnh (tháng 10).

Giám đốc Sở Phòng Kỹ thuật an toàn – Môi trường
2

Tiếp tục triển khai các thủ tục thực hiện sửa chữa trụ sở văn phòng 2.

Giám đốc Sở